Nedodržanie obsahovej náplne účtov a postupov účtovania

Opis kontrolného zistenia

Nedodržanie obsahovej náplne účtov a postupov účtovania pri účtovaní:

členského príspevku právnickým osobám (nesprávne na strane MD účtu 518 – Ostatné služby, resp. 568 – Ostatné finančné náklady, resp. 538 – Ostatné dane a poplatky a na strane D účtu 321 – Dodávatelia),

poplatku za komunálny odpad vyrubený na základe rozhodnutia obce (nesprávne na strane MD účtu 518 – Ostatné služby a na strane D účtu 321 – Dodávatelia),

záväzok za daň z nehnuteľností na základe rozhodnutia obce (nesprávne na účte 321 –Dodávatelia),

záväzku z doplnkového dôchodkového sporenia hradené zamestnancom (nesprávne na strane D účtu 379 – Iné záväzky),

čerpania sociálneho fondu (použitie) pre zamestnancov (nesprávne na strane MD účtu 518 – Ostatné služby),

vodného a stočného (nesprávne na strane MD účtu 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok),

vyplatenia štipendií (nesprávne na účte 378 – Iné pohľadávky, resp. 325 – Ostatné záväzky, resp. 315 – Ostatné pohľadávky),

neúčtovanie poskytnutého preddavku na základe zálohovej faktúry na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky,

dodávateľských faktúr za energetické služby (nesprávne na strane MD účtu 502 – Spotreba energie),

odberateľských faktúr za nájomné (nesprávne na strane D účtu 602 – Tržby z predaja služieb),

technických prehliadok služobných vozidiel, odborné prehliadky výťahov, opravy vodovodného potrubia (nesprávne na strane MD účtu 518 – Ostatné služby),

škody na zásobách potravín v súvislosti s uzatvorením zariadenia školského stravovania v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR pandémia Covid -19 (nesprávne na strane MD účtu 501 – Spotreba materiálu),

o nákupe PHM (nesprávne na účte 213 – Ceniny),

o nákupe darčekových poukážok (nesprávne na strane MD účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu),

prevodu čerpania finančných prostriedkov z bankového účtu sociálneho fondu na výdavkový rozpočtový účet (nesprávne na strane MD účtu 518 – Ostatné služby mínusom a na strane D účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet mínusom),

obstarania dlhodobého hmotného majetku s vyššou vstupnou cenou ako 1 700 eur priamo do spotreby (nesprávne na stranu MD účtu 501 – Spotreba materiálu, príp. 518 – Ostatné služby),

poplatkov za diaľničnú známku (nesprávne na strane MD účtu 518),

poštových služieb za listové zásielky (nesprávne na strane MD 213 – Ceniny),

poplatku za posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnanca vykonávajúceho nočné zmeny (nesprávne na strane MD účtu 538 – Ostatné dane a poplatky),

výdavkov na testovanie zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 prostredníctvom MOM (nesprávne na strane MD účtu 538 – Ostatné dane a poplatky),

zabezpečenia stravovacích služieb pre žiakov v rámci duálneho vzdelávania a zabezpečenie stravovacích služieb pre žiakov ubytovaných v školskom internáte externým dodávateľom (nesprávne na strane MD účtu 527 – Zákonné sociálne náklady),

vyplatenia zálohy zamestnancovi na mzdu (nesprávne na strane MD účtu 379 – Iné záväzky),

nákladov na finančné zabezpečenie žiakov v rámci duálneho vzdelávania (nesprávne na strane MD účtu 568 – Ostatné finančné náklady),

neúčtovanie vyplateného preddavku na základe zálohovej faktúry.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (napríklad opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky).

Členský príspevok právnickým osobám (správne 548/379)

§ 61 ods. 6 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti.

§ 49 ods. 10 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3.

Poplatok za komunálny odpad vyrubený na základe rozhodnutia obce (správne 538/345) a daň z nehnuteľností na základe rozhodnutia obce (správne 532/345)

§ 60 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 532 – Daň z nehnuteľností sa účtuje daň z nehnuteľností so súvsťažným zápisom v prospech účtu 345 - Ostatné dane a poplatky.

§ 60 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje predpis povinnosti ostatných daní a poplatkov

§ 46 ods. 6 písm. d) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 345 –účtuje daň podľa osobitných predpisov (napríklad zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Záväzky z doplnkového dôchodkového sporenia hradené zamestnancom (správne 331/336)

§ 45 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

V prospech účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo na ťarchu účtu 525 Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci.

Použitie sociálneho fondu (správne na strane MD účtu 472)

§ 55 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu.

Vodné (správne na strane MD účtu 502) a stočné (správne na strane MD účtu 518)

§ 57 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 502 - Spotreba energie sa účtujú náklady, napríklad na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu.

§ 58 ods. 5 písm. d) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51. Na tomto účte sa účtujú napríklad náklady na čistenie, upratovanie, odvoz odpadkov, dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu, odvádzanie odpadových vôd.

Príjem finančných prostriedkov na výplatu štipendií a vyplatenie štipendií (správne na účte 379)

§ 49 ods. 10 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch v účtovej triede 3.

Neúčtovanie poskytnutého preddavku - úhrada z bankového účtu na základe zálohovej faktúry (správne na stranu MD účtu 314)

§ 43 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa.

Dodávateľská faktúra za energetické služby (správne na strane MD účtu 518)

§ 58 ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51.

Odberateľská faktúra za nájomné (správne na strane D účtu 648)

§ 72 ods. 4          opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na strane D účtu 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k prevádzkovej činnosti.

Technické prehliadky služobných vozidiel, odborné prehliadky výťahov, opravy vodovodného potrubia (správne na strane MD účtu 511)

§ 58 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 511 – Opravy a udržiavanie sa účtujú náklady na externé opravy hmotného majetku bez ohľadu na to z akého dôvodu došlo k poškodeniu majetku.

Škody na zásobách potravín (správne na strane MD účtu 549)

§ 61 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na ťarchu účtu 549 – Manká a škody sa účtujú manká a škody na dlhodobom majetku, manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej výroby.

Nákup PHM (správne na strane MD účtu 112)

§ 36 ods. 6 bod b) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Spôsobom A sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

prevzatie materiálu na sklad sa v účtovnej jednotke účtuje v obstarávacích cenách
pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou vlastnej výroby účtovným zápisom na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade.

Nákup darčekových poukážok (správne na strane MD účtu 213)

§ 40 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 213 - Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu,
z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

Prevody finančných prostriedkov z bankového účtu sociálneho fondu na výdavkový rozpočtový účet (správne 261/221 a 222/261) a medzi bankovými účtami.

§ 40 ods. 17 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 261 - Peniaze na ceste sa účtujú peniaze na ceste. Účtuje sa tu najmä prevod peňazí v hotovosti medzi pokladnicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom, medzi bankovými úvermi a bankovými účtami a o prostriedkoch na hotovostnom účte vo Všeobecnej úverovej banke u klientov Štátnej pokladnice.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku s vyššou vstupnou cenou ako 1 700 eur (správne na strane MD účtu 042)

§ 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

Poplatky za diaľničnú známku (správne na strane MD účtu 538)

§ 60 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sa účtujú (okrem iného) aj poplatky za používanie ciest a diaľnic formou diaľničných známok alebo mýta v tuzemsku.

Poštové služby za listové zásielky (správne na strane MD účtu 518)

§ 58 ods. 5 písm. b) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51. Na tomto účte sa účtujú napríklad (písm. b)náklady na spoje ako poplatky v telekomunikačnom styku, poštové poplatky, náklady na spotrebu poštových známok a poštové služby, poplatky za internet.

Náklady na pracovnú zdravotnú službu a náklady na testovanie zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 (správne na stranu MD účtu 527)

§ 59 písm. d opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje odstupné, tvorba sociálneho fondu
a obdobné náklady sociálneho charakteru podľa osobitných predpisov, napríklad náklady
na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárkam a matrikárom, náklady na pracovnú zdravotnú službu.

Náklady za stravovacie služby pre žiakov v rámci duálneho vzdelávania a pre žiakov ubytovaných v školskom internáte na základe faktúry od externého dodávateľa (správne na strane MD účtu 518)

§ 58 ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51.

Záloha zamestnancovi na mzdu (správne na strane MD účtu 331)

§ 45 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom, alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.

Náklady na finančné zabezpečenie žiakov v rámci duálneho vzdelávania (správne na stranu MD účtu 548)

§ 61 ods. 6 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti.

Odporúčanie

Predpis členského príspevku právnickým osobám účtovať na strane MD účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť a na strane D účtu 379 – Iné záväzky.

Poplatok za komunálny odpad vyrubený na základe rozhodnutia obce účtovať na strane MD účtu 538 – Ostatné dane a poplatky na strane D účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

Daň z nehnuteľností na základe rozhodnutia obce účtovať na strane MD účtu 532 – Daň z nehnuteľností a na strane D účtu 345 – Ostatné dane a poplatky.

Záväzky z doplnkového dôchodkového sporenia hradené zamestnancom účtovať na strane MD účtu 331 – Zamestnanci a na strane D účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

Použitie sociálneho fondu účtovať na strane MD účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

Náklady na vodné účtovať na strane MD účtu 502 – Spotreba energie a náklady na stočné účtovať na strane MD účtu 518 – Ostatné služby.

Príjem finančných prostriedkov na výplatu štipendií a vyplatenie štipendií účtovať na účte 379 – Iné záväzky.

Poskytnutý preddavok (úhrada preddavku vopred) dodávateľovi pred splnením dodávky tovaru alebo služby účtovať na základe zálohovej faktúry na strane MD účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.

Náklady na energetické služby účtovať na strane MD účtu 518 - Ostatné služby.

Výnosy za nájomné na základe odberateľských faktúr účtovať na strane D účtu 648-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Náklady na technické prehliadky služobných vozidiel, odborné prehliadky výťahov, opravy vodovodného potrubia účtovať na strane MD účtu 511 – Opravy a udržiavanie.

Škody na zásobách účtovať na ťarchu účtu 549 – Manká a škody.

Nákup PHM účtovať na strane MD účtu 112 – Materiál na sklade a spotrebu na strane MD účtu 501 – Spotreba materiálu a na strane D účtu 112 – Materiál na sklade pri spôsobe A účtovania zásob.

Nákup darčekových poukážok účtovať na stranu MD účtu 213 – Ceniny. Výdaj darčekových poukážok, ako čerpanie zo sociálneho fondu, účtovať na základe vydaných darčekových poukážok (interného dokladu) na stranu MD účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na stranu D účtu 213 – Ceniny.

Prevody finančných prostriedkov medzi bankovými účtami účtovať cez účet 261 – Peniaze na ceste.

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku s vyššou vstupnou cenou ako 1 700 eur účtovať na strane MD účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Poplatky za diaľničnú známku účtovať na strane MD účtu 538 -Ostatné dane a poplatky.

Poštové služby za listové zásielky účtovať na strane MD účtu 518 – Ostatné služby.

Poplatok za posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre zamestnanca vykonávajúceho nočné zmeny účtovať na strane MD účtu 527 – Zákonné sociálne náklady.

Výdavky na testovanie zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 účtovať na strane MD účtu 527 – Zákonné sociálne náklady.

Zabezpečenie stravovacích služieb pre žiakov v rámci duálneho vzdelávania a zabezpečenie stravovacích služieb pre žiakov ubytovaných v školskom internáte (externý dodávateľ) účtovať na strane MD účtu 518 – Ostatné služby.

Vyplatenie zálohy zamestnancovi na mzdu účtovať na strane MD účtu 331 – Zamestnanci.

Náklady na finančné zabezpečenie žiakov v rámci duálneho vzdelávania správne účtovať na strane MD účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 11:35
Upravené: 27.01.2023 11:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001