Hlavná kniha účtovníctva nepreukazuje skutočný stav pohľadávok a záväzkov

Opis kontrolného zistenia

Účtovný záznam (hlavná kniha účtovníctva – účet 378 Iné pohľadávky) nepreukazujú skutočnosť o stave pohľadávok. Nesprávne a nepreukázateľné účtovanie a vykázanie konečného zostatku na uvedenom účte pohľadávok.

Účtovný záznam (hlavná kniha účtovníctva – účty vybraných záväzkov, konkrétne účty 324 Prijaté preddavky, 325 Ostatné záväzky a 379 Iné záväzky) nepreukazujú skutočnosť o stave záväzkov. Nesprávne a nepreukázateľné účtovanie a vykázanie konečného zostatku na uvedených účtoch záväzkov.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (napr. opatrenia MF SR).

Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

Odporúčanie

Pri inventarizácii zistiť skutočný stav týchto pohľadávok, optimálne si prípadné finančné vzťahy vzájomne odsúhlasiť s protistranou (napr. v prípade pohľadávok z vrátených prostriedkov na projekty na KSK, priamo odsúhlasiť s KSK), a tak na základe skutočného zistenia z dokladovej inventúry prípadný inventarizačný rozdiel zúčtovať a vykazovať skutočný a presne identifikovaný stav pohľadávok.

Pri inventarizácii zistiť skutočný stav týchto záväzkov, identifikovať voči komu tieto záväzky sú, t.j. reálne zistiť ich stav. Zistiť, či k rozdielu nedošlo z dôvodu chyby pri účtovaní, resp. ak nie je možné tento rozdiel identifikovať ako nesprávne účtovanie, tak na základe reálneho uvedenia skutočnosti, tento prípadný inventarizačný rozdiel zaúčtovať.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.01.2023 09:09
Upravené: 30.01.2023 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001