Formálne vykonanie inventarizácie

Opis kontrolného zistenia

Vykonanie inventarizácie formálne, resp. nevykonanie inventarizácie majetku a záväzkov napríklad nevykonanie dokladovej inventarizácie záväzkov na účte 321 – Dodávatelia a na účte 325 – Ostatné záväzky.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

§ 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.

Odporúčanie

V rámci inventarizácie majetku a záväzkov postupovať tak, aby výsledky fyzickej a dokladovej inventúry boli zachytené v inventúrnych súpisoch a porovnanie skutočného stavu s účtovným stavom bolo zachytené v inventarizačnom zápise.

Na konci každého roka vykonať dokladovú inventarizáciu na účte 321 – Dodávatelia a na účte 325 – Ostatné záväzky.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.01.2023 09:09
Upravené: 30.01.2023 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001