Neuzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti

Opis kontrolného zistenia

Neuzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom disponujúcim finančnou hotovosťou.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

Vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

§ 4 ods. 3 písm. b) a c) Zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.04.2020.

Správca je oprávnený a povinný zverený majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Odporúčanie

Vždy podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca zodpovedného za hodnoty, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu).

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 13:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001