Neuplatňovanie práv vyplývajúcich z pohľadávok

Opis kontrolného zistenia

Včasné neuplatňovanie práv vyplývajúcich z pohľadávok pred príslušnými orgánmi (nevymáhanie dlhu súdnou cestou). Neefektívne, nehospodárne a neúčelné uplatňovanie majetkových práv vyplývajúcich z pohľadávok.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

Vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

§ 4 ods. 3 písm. c) zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.04.2020.

Správca je povinný používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

§ 12 ods. 1 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.04.2020.

Pri nakladaní s pohľadávkami je nutné dbať na to, aby všetky povinnosti dlžníka boli riadne a včas splnené. KSK alebo správca sú povinní pri uplatňovaní si majetkových práv vyplývajúcich z pohľadávok, vrátane ich príslušenstva, postupovať efektívne, hospodárne a účelne.

Odporúčanie

Pri nakladaní s pohľadávkami po lehote splatnosti používať všetky právne prostriedky na ochranu tohto majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi a nevymožiteľné pohľadávky odpísať v účtovníctve v zmysle platných zásad a osobitných predpisov. Použiť všetky právne prostriedky efektívne tak, aby dlžník splatil svoj dlh. Ak je možné uplatniť inštitút upustenia od vymáhania dlhu (§12 zásad hospodárenia s majetkom KSK), pohľadávky odpísať.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001