Použitie bežných výdavkov na kapitálové výdavky

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Finančné prostriedky zo zdroja 46 – Vlastné príjmy KSK, ktoré zriaďovateľ určil rozpočtovej organizácii na bežné výdavky použil kontrolovaný subjekt na kapitálové výdavky (dlhodobý hmotný majetok - sporák plynový v sume 3 822 eur, elektrickú fritézu v sume 3 385,20 eur, konvektomat v sume 2 008,80 eur, technické zhodnotenie kamerového systému v sume 2 784,72 eur).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 4, § 21 ods. 1, § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Odporúčanie

Výdavky na nákup dlhodobého hmotného majetku realizovať v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia a  uhrádzať ich z pridelených kapitálových výdavkov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

 

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 02.09.2015 11:20
Upravené: 03.12.2018 13:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine