Použitie bežných výdavkov na kapitálové výdavky

Opis kontrolného zistenia

Použitie bežných výdavkov na kapitálové výdavky zo zdroja 111 002 na nákup dlhodobého hmotného majetku, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy a finančné operácie s finančnými aktívami. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.

Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: 700 Kapitálové výdavky - zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Táto hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku... Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok).

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Odporúčanie

Bežné výdavky nepoužívať na kapitálové výdavky, t. j. nepoužívať na nákup dlhodobého hmotného majetku prevyšujúceho jednotlivo sumu 1 700 eur.

Právny stav k (rok)

2022

 

 

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.09.2015 11:20
Upravené: 25.01.2023 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001