Nesprávne zatriedenie výdavkov v rámci rozpočtovej klasifikácie

Opis kontrolného zistenia

Výdavky na poskytnutie služieb v oblasti GDPR zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 004 Všeobecné služby.

Výdavky za ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 637 004 Služby – Všeobecné služby – Dodávateľským spôsobom.

Výdavky za skipasy na lyžiarskom výcviku zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 004 Služby – Všeobecné služby – Dodávateľským spôsobom.

Výdavky za interiérový nábytok vyrobený na mieru, ktorý nie je dlhodobým hmotným majetkom, zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 004 Služby – Všeobecné služby – Dodávateľským spôsobom.

Výdavky na úhradu členského príspevku v Klube združenia The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o. z.(DofE) zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 012 Poplatky a odvody.

Výdavky na úhradu ročného členského poplatku na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET na rozpočtovú podpoložku 637 004 Všeobecné služby.

Výdavky na úhradu ročného členského poplatku na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET a členského príspevku za členstvo v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 637 012 Služby – Poplatky a odvody.

Výdavky na úhradu ročného členského poplatku na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 637 035 Dane

Výdavky na úhradu členského poplatku na rok 2021 za členstvo v RVC Košice nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 637 012 Poplatky a odvody.

Výdavky na úhradu finančného príspevku na rekreáciu zamestnancov nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 642 030 Príplatky a príspevky.

Výdavky za služby stanice technickej kontroly nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 637 004 Všeobecné služby

Výdavky za nákup nemrznúcej kvapaliny do ostrekovačov automobilov nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 633 006 Všeobecný materiál.

Výdavky za vykonané poradenské služby a realizáciu verejného obstarávania nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 637 004 Všeobecné služby.

Výdavky za testovanie zamestnancov, ktoré zabezpečovala škola prostredníctvom zdravotníckeho zariadenia (MOM) nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 637 004 Všeobecné služby.

Výdavok na úhradu poplatku za komunálny odpad zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 004 Všeobecné služby.

Výdavok na úhradu dane z nehnuteľností zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 012 Poplatky a odvody.

Výdavky na úhradu kamerového systému (dlhodobý hmotný majetok) zatriedil nesprávne ako bežné výdavky na rozpočtovú podpoložku 637 004 Všeobecné služby.

Výdavky na úhradu členského príspevku (DofE) zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 633 200 Materiál – Ostatný.

Výdavky za ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku nesprávne zatriedil na rozpočtovú podpoložku 631 001 Cestovné náhrady – Tuzemské.

Výdavky za dopravné na základe faktúry za objednaný autobus na lyžiarsky zájazd zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 631 001 Cestovné náhrady – Tuzemské.

Výdavky na obstaranie publikácie zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 001 Služby – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.

Výdavky na opravu zásuvkových obvodov (elektroinštalačné práce) zatriedil nesprávne na rozpočtovú podpoložku 637 004 Služby – Všeobecné služby.

Výdavky na opravu múru zatriedil nesprávne na rozpočtovú položku 614 Odmeny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy a finančné operácie s finančnými aktívami. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy. Opatrenie MF SR
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení.

Odporúčanie

Výdavky na poskytnutie služieb v oblasti GDPR v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 005 Špeciálne služby.

Výdavky za ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 007 Služby - Cestovné náhrady (cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom).

Výdavky za skipasy žiakov na lyžiarskom výcviku správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 007 Služby - Cestovné náhrady (cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom).

Výdavky za interiérový nábytok vyrobený na mieru, ktorý nie je dlhodobým hmotným majetkom, správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 633 001 Materiál – Interiérové vybavenie.

Výdavky na úhradu členského príspevku v záujmových a iných združeniach v tuzemsku správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Na členské príspevky.

Výdavky na úhradu finančného príspevku na rekreáciu zamestnancov správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 006 Náhrady.

Výdavky za služby stanice technickej kontroly a výdavky za nákup nemrznúcej kvapaliny do ostrekovačov automobilov správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.

Výdavky za vykonané poradenské služby a realizáciu verejného obstarávania správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 005 Špeciálne služby.

Výdavky za testovanie zamestnancov, ktoré zabezpečovala škola prostredníctvom zdravotníckeho zariadenia (MOM) správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 037 Zdravotníckym zariadeniam.

Výdavok na úhradu poplatku za komunálny odpad zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 012 Poplatky a odvody.

Výdavok na úhradu dane z nehnuteľností zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 035 Dane.

Výdavky na dlhodobý hmotný majetok zatrieďovať ako kapitálové výdavky v rámci rozpočtovej položky 700 Kapitálové výdavky.

Výdavky za dopravné na základe faktúry za objednaný autobus na lyžiarsky zájazd správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 634 004 Dopravné – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

Výdavky na obstaranie publikácie zatrieďovať správne na rozpočtovú podpoložku 633 009 Materiál – Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky.

Výdavky na opravu zásuvkových obvodov (elektroinštalačné práce) zatrieďovať správne na rozpočtovú podpoložku 635 004 Rutinná a štandardná údržba – Prevádzkových strojov, prístrojov zariadení, techniky a náradia.

Výdavky na opravu múru zatrieďovať správne na rozpočtovú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba – Budov, objektov alebo ich častí.

Výdavky na poskytnutie pracovnej zdravotnej služby - dohľadu nad pracovným prostredím správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 637 005 Špeciálne služby.

Výdavky na odbornú prehliadku a mazanie výťahov správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 635 004 Rutinná a štandardná údržba - Prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia.

Výdavky na uskutočnené práce a dodávky na oprave vodovodného potrubia správne zatrieďovať na rozpočtovú podpoložku 635 004 Rutinná a štandardná údržba - Prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.09.2015 11:16
Upravené: 26.01.2023 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001