Nesprávne zatriedenie výdavkov v rámci rozpočtovej klasifikácie

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Cestovné náhrady zahraničné – výdavok na cestovné náhrady zahraničné bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 631 001 Cestovné náhrady tuzemské.

Cestovné náhrady tuzemské – výdavok na cestovné náhrady tuzemské bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 631 004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom.

Výroba kľúčov – výdavok na výrobu kľúčov bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky.

Ceny na súťaž – výdavok na ceny na súťaž bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky.

Nákup náhradného dielu na opravu dopravného prostriedku – výdavok na nákup náhradných dielov bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 633 006 Všeobecný materiál.

Poistné – výdavok na poistné bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 637 005 Špeciálne služby.

Nájom kontajnera – výdavok za nájom kontajnera bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 637 004 Všeobecné služby.

Kamerový systém – výdavok za nový kamerový systém v sume 1 650 eur bol nesprávne klasifikovaný na rozpočtovej podpoložke 637 004 Všeobecné služby.

Členské príspevky - výdavky na členské príspevky boli nesprávne klasifikované na rozpočtovej podpoložke 637 004 Všeobecné služby.

Obstaranie televízora - výdavky na obstaranie televízora boli nesprávne zatriedené na podpoložke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie.

Obstaranie zvierat - výdavok za obstaranie jalovíc (mladé chovné zvieratá, ktoré nie sú dlhodobým hmotným majetkom) bol nesprávne klasifikovaný na rozpočtovej podpoložke 719 013 Na nákup zvierat základného stáda.

Nákup pracovných odevov – výdavok na nákup pracovných odevov bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 633 006 Všeobecný materiál.

Nákup paliva ako zdroj energie na iné ako dopravné účely – výdavok na nákup paliva ako zdroj energie na iné ako dopravné účely bol nesprávne klasifikovaný na podpoložke 633 006 Všeobecný materiál.

Nákup železobetónového základu pod viacúčelovú pec – výdavok na nákup železobetónového základu pod viacúčelovú pec v sume 1 994,68 eur bol nesprávne zatriedený do rozpočtovej podpoložky 633 006 – Všeobecný materiál. 

Nákup počítačovej zostavy - výdavok na nákup počítačovej zostavy bol nesprávne zatriedený do rozpočtovej podpoložky 636 006 - Nájomné za nájom výpočtovej techniky.

Nájom a serverhosting – výdavky za nájom a serverhosting boli nesprávne zatriedené do rozpočtovej podpoložky 636 002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

Výmena motorového oleja, olejového, vzduchového, kabínového filtra a opravy sťahovania okna na motorovom vozidle - výdavky boli nesprávne zatriedené do rozpočtovej podpoložky 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny.

Diaľničné nálepky a mýtne - výdavok na diaľničné nálepky a mýtne bol nesprávne zatriedený do rozpočtovej podpoložky 634  001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny.

Nákup hudobného nástroja - výdavok za nákup hudobného nástroja bol nesprávne zatriedený do rozpočtovej podpoložky 633 007 Špeciálny materiál.

Výdavky za nákup materiálu - výdavky za nákup materiálu, ktoré súvisia s aktuálne pripravovanou hrou (kulisy, rekvizity, propagácia) boli nesprávne zatriedené do rozpočtovej podpoložky 633 007 Špeciálny materiál.

Nákup suchého ľadu a termoboxu  - výdavok za nákup suchého ľadu a termoboxu bol nesprávne zatriedený do rozpočtovej podpoložky 634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

Nemocenské dávky - výdavky na nemocenské dávky boli nesprávne zatriedené do rozpočtovej podpoložky 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad.

Provízia za stravovacie poukážky  - výdavky na províziu za stravovacie poukážky  boli nesprávne zatriedené do rozpočtovej podpoložky 637 014 Stravovanie.

 

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení.

Odporúčanie

Cestovné náhrady zahraničné – výdavok na cestovné náhrady zahraničné klasifikovať na podpoložke 631 002 Cestovné náhrady zahraničné.

Cestovné náhrady tuzemské – výdavok na cestovné náhrady tuzemské klasifikovať na podpoložke 631 001 Cestovné náhrady tuzemské.

Výroba kľúčov – výdavok na výrobu kľúčov klasifikovať na podpoložke 637 004 Všeobecné služby.

Ceny na súťaž – výdavok na ceny na súťaž klasifikovať na podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže.

Nákup náhradného dielu na opravu dopravného prostriedku – výdavok na nákup náhradného dielu klasifikovať na podpoložke 634 002 Dopravné – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.

Poistné – výdavok na poistné hradené v zmysle platných predpisov (okrem poistenia motorových vozidiel a poistného do poistných fondov) klasifikovať na podpoložke 637 015 Poistné.

Nájom kontajnera – výdavok za nájom kontajnera klasifikovať na podpoložke 636 002 Nájomné za nájom – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

Kamerový systém – výdavok za nový kamerový systém v sume 1 650 eur klasifikovať na podpoložke 633 019 Komunikačná infraštruktúra.

Členské príspevky - výdavok na členské príspevky klasifikovať na podpoložke 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na členské príspevky.

Obstaranie televízora - výdavky na obstaranie televízora klasifikovať na podpoložke 633 003 Telekomunikačná technika - Platby za obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod hlavnou kategóriou 600 vrátane spojovej techniky, spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia.

Obstaranie zvierat – výdavok za obstaranie zvierat (okrem základného stáda a ťažných zvierat) klasifikovať na podpoložke 633 006 Všeobecný materiál.

Nákup pracovných odevov – výdavok na nákup pracovných odevov klasifikovať na podpoložke 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.

Nákup paliva ako zdroj energie na iné ako dopravné účely – výdavky na nákup paliva ako zdroj energie na iné ako dopravné účely klasifikovať na podpoložke 633 015 Materiál – palivá ako zdroj energie.

Nákup železobetónového základu pod viacúčelovú pec – výdavok na nákup železobetónového základu pod viacúčelovú pec v sume vyššej ako 1700 eur zatriediť do rozpočtovej podpoložky 717 001 – Realizácia nových stavieb. 

Nákup počítačovej zostavy - výdavok na nákup počítačovej zostavy zatriediť do rozpočtovej podpoložky 633 002 – Materiál výpočtová technika.

Výdavky za nájom a serverhosting zatrieďovať do rozpočtovej podpoložky 636 006 Nájomné za nájom výpočtovej techniky.

Výdavky za výmenu motorového oleja, olejového, vzduchového, kabínového filtra a opravy sťahovania okna na motorovom vozidle – výdavky zatrieďovať do rozpočtovej podpoložky 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.

Výdavok na diaľničné nálepky a mýtne – výdavok zatrieďovať do rozpočtovej  podpoložky 634 005 Karty, známky, poplatky.

Výdavok za nákup hudobného nástroja – výdavky za nákup hudobného nástroja zatrieďovať do rozpočtovej podpoložky 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie.

Výdavky za nákup materiálu, ktoré súvisia s aktuálne pripravovanou hrou (kulisy, rekvizity, propagácia) zatrieďovať do rozpočtovej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál.

Výdavok za nákup suchého ľadu a termoboxu zatrieďovať do rozpočtovej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál.

Výdavky na nemocenské dávky zatrieďovať do rozpočtovej  podpoložky 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky.

Výdavky na províziu za stravovacie poukážky  zatrieďovať do rozpočtovej  podpoložky 637 017 Provízia za stravovacie poukážky.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 02.09.2015 11:16
Upravené: 05.12.2018 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine