Vyplatenie tarifného platu vo vyššej sume než zodpovedala počtu rokov započítanej praxe

Opis kontrolného zistenia

Vyplatenie tarifného platu vo vyššej sume než zodpovedala počtu rokov započítanej praxe a v súvislosti s tým odvedenie naviac preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Vyplatenie tarifného platu vo vyššej sume než skutočne patril, v dôsledku zaradenia zamestnanca do vyššej platovej triedy ako mal byť zaradený podľa Katalógu pracovných činností, podľa ktorého mu mal byť určený plat najvyššie v 3. platovej triede a v súvislosti s tým odvedenie naviac preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je tarifný plat.

§ 6 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného zo 14 platových stupňov. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

§ 7 ods. 1 prvej vety zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf.

§ 7 ods. 4 zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa.

§ 7 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí podľa odseku 4, dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich vymedzí vo vnútornom predpise.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

§ 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

Odporúčanie

Bezodkladne zaradiť zamestnancov do platového stupňa v závislosti od dĺžky započítanej praxe, resp. v súlade s platným znením platového poriadku a upraviť im tarifný plat v súlade s týmto zaradením. Zaradzovať do platového stupňa a určovať tarifný plat zamestnancom podľa dĺžky započítanej praxe a v súlade so znením platných interných predpisov školy, prípadne zvážiť zmenu platového poriadku tak, aby zodpovedala aktuálnym potrebám školy v oblasti zaradzovania zamestnancov do platových stupňov bez ohľadu na započítanú prax.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001