Vyplatenie mzdy, náhrad mzdy, príplatkov vo vyššej sume

Opis kontrolného zistenia

Vyplatenie náhrady mzdy za dovolenku vo vyššej sume než patrila, v dôsledku priznania príplatku za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi vo vyššej sume než zodpovedala počtu platných kreditov a v súvislosti s tým odvedenie naviac preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Vyplatenie platu za prácu nadčas vo vyššej sume než zodpovedala hodinovej sadzbe funkčného platu a v súvislosti s tým odvedenie naviac preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Vyplatenie príplatku za prácu v noci a príplatku za prácu vo sviatok z HSFP nezodpovedajúcej ustanovenému týždennému pracovnému času a v súvislosti s tým, odvedenie vyšších preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny v sume.

Priznanie a vyplatenie príplatku za výkon špecializovanej činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca v nižšej sume než patrila.

Vyplatenie odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60. rokov veku vo vyššej sume než funkčný plat, na ktorý mal zamestnanec v čase jej poskytnutia nárok a v súvislosti s tým, odvedenie vyšších preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Vyplatenie odstupného vo vyššej sume než patrilo v dôsledku v nesprávnej výške priznaného príplatku za profesijný rozvoj a v súvislosti s tým odvedenie naviac preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 1 písm. n), p) a r) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas.

§ 4 ods. 1 písm. t) zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je odmena.

§ 4 ods. 1 písm. x) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je príplatok za profesijný rozvoj.

§ 13b ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.

§ 14 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení účinnom do 31.08.2019.

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom. Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu podľa osobitného predpisu. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

§ 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj .

§ 16 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce.

§ 18 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného platu.

§ 19 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 % hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety.

§ 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu.

§ 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Hodinová sadzba funkčného platu na účely tohto zákona je 1/174 funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 40 hodín týždenne, 1/168 funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 38 a 3/4 hodiny týždenne a 1/163 funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 37 a 1/2 hodiny týždenne; pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného platu úmerne upraví. Suma hodinovej sadzby funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Suma zistená podľa § 15 až 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1 obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku alebo o priemernej mzde, je ním funkčný plat podľa § 4 ods. 4 až 6 plat pri výkone inej práce alebo funkčný plat podľa § 30 ods. 3 priznaný zamestnancovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.

§ 32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.

116 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

§ 116 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

§76 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

§ 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

Odporúčanie

Pri poskytovaní odstupného vychádzať z funkčného platu platného ku dňu skončenia pracovného pomeru a pred jeho vyplatením dôsledne preveriť správnosť určenia výšky nároku.

Plat za prácu nadčas vyplácať z hodinovej sadzby funkčného platu určenej v súlade s platovým zaradením a dohodnutou dĺžkou pracovného času.

Vyplácať zamestnancovi príplatok za prácu v noci a príplatok za prácu vo sviatok a plat za prácu nadčas z hodinovej sadzby funkčného platu určenej pre dohodnutý týždenný pracovný čas.

Určovať výšku príplatku uvádzajúcemu pedagogickému zamestnancovi v súlade s platnou právnou úpravou odmeňovania pedagogických zamestnancov.

Poskytovať zamestnancom odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60. rokov veku najviac v sume jedného funkčného platu, na ktorý majú v čase jej vyplatenia skutočne nárok.

Priebežne zabezpečovať dôslednú kontrolu plnenia podmienok pre priznanie príplatku za profesijný rozvoj a správnosti určenia jeho výšky.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001