Uzatvorenie ďalšieho pracovného pomeru a vyplatenie funkčného platu nad rámec oprávnenia

Opis kontrolného zistenia

Vyplatenie funkčného platu nad rámec oprávnenia na základe neoprávnene uzavretého ďalšieho pracovného pomeru s tým istým zamestnancom na činnosti spočívajúce v prácach toho istého druhu. V dôsledku toho došlo v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 k vyplateniu funkčného platu nad rámec oprávnenia, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

§ 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

Odporúčanie

Ďalší pracovný pomer s tým istým zamestnancom uzatvárať výlučne na iný druh práce.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001