Úhrada preddavku v rozpore s ustanovenými pravidlami

Opis kontrolného zistenia

Úhrada takého preddavku dodávateľovi, ktorý nebol vopred v zmluve o dodávke tovaru písomne dohodnutý.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení.

Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov, poskytovanie preddavkov subjektmi verejnej správy podľa osobitných predpisov nie je dotknuté.

§ 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení.

Preddavky poskytnuté podľa odseku 8 musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli, s výnimkou preddavkov za dodávku tepla, vody, elektrickej energie, plynu, periodickej a neperiodickej tlače, na úhradu nájomného a preddavkov na pohonné hmoty poskytované prostredníctvom platobných kariet, pri ktorých sa nevyžaduje ani splnenie podmienok podľa odseku 8.

§ 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení.

Porušením finančnej disciplíny je úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.

Odporúčanie

Poskytovať preddavky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, a to: ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, najviac na obdobie troch mesiacov a finančne ich vysporiadať najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001