Úhrada členského príspevku bez súhlasu zriaďovateľa

Opis kontrolného zistenia

Platenie členského príspevku bez súhlasu zriaďovateľa, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 26 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočtová a príspevková organizácia môžu použiť prostriedky svojho rozpočtu na platenie členského príspevku len so súhlasom zriaďovateľa.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Odporúčanie

Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov používať len s písomným súhlasom zriaďovateľa.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001