Použitie prevádzkového normatívu

Opis kontrolného zistenia

Použitie prevádzkového normatívu (zdroj 111-002 prenesené kompetencie), určeného na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy), na úhradu faktúry za ubytovanie žiakov školy v školskom internáte, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Nesprávne použitie finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve (zdroj 111-002) na financovanie výkonu originálnych kompetencií (zdroj 41-001, resp. 72g).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 3 ods. 6 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.

§ 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov okrem žiakov prijatých nad rozsah určený podľa osobitného predpisu sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona

a) zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia.

§ 4 ods. 6 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len „prevádzkové náklady“) pripadajúce na jedného žiaka

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Odporúčanie

Finančné prostriedky určené na úhradu nákladov za ubytovanie žiakov školy v školskom internáte uhrádzať zo zdrojov 41-001 alebo 72g (originálne kompetencie).

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001