Nesprávne vyplatenie príplatku za riadenie

Opis kontrolného zistenia

Vyplatenie príplatku za riadenie zamestnancom, ktorý nesplnili podmienky pre výkon činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov a v súvislosti s tým, odvedenie vyšších preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny v sume 1 212,00 eur (zo zdroja 111-002).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je príplatok za riadenie.

§ 8 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.

§ 34 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je hlavný majster odbornej výchovy a vedúci vychovávateľ.

§ 34 ods. 2 psím. d) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

§ 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

Odporúčanie

Do doby absolvovania funkčného vzdelávania zastaviť vyplácanie príplatku za riadenie zamestnancom, ktorí nesplnili podmienky pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca. Do pozície vedúcich ich ustanoviť až po splnení týchto podmienok.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001