Nesprávne použitie kódu zdroja

Opis kontrolného zistenia

Nesprávne použitie kódu zdroja pri bežných výdavkoch.

Kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavky na úhradu faktúry za opravu múra do kódu zdroja 3AC1 - ESF (z predchádzajúcich rokov) prostriedky EÚ – projekt. Kontrolovaný subjekt skreslil údaje tvorby a čerpania rozpočtu v členení podľa zdrojov uvedené vo Finančnom výkaze o plnení rozpočtu FIN 1-12. Nesprávne použitie kódu zdroja pri bežných príjmoch.

Kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil bežné príjmy v rámci svojho rozpočtu - príspevok od zriaďovateľa (kód zdroja 41-001) určený na predfinancovanie projektu Via Carpatia a to: kódom zdroja 11GE (Európsky fond sociálneho rozvoja – spolufinancovanie z VÚC) a kódom zdroja 1AJ1 (Zahraničné granty - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce).

Legislatíva/zhodnotenie

Usmernenie KSK – interná analytika zdrojov určená zriaďovateľom.

Určenie kódov zdrojov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK platné v kontrolovanom období.

Príručka Ministerstva financií SR na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2022 (MF/009077/2020-411) pre subjekt verejnej správy k obsahovej náplni finančných výkazov.

Určenie zdrojov pre príjmy, výdavky a finančné operácie z hľadiska pôvodu finančných prostriedkov.

Odporúčanie

Používať kódy zdrojov stanovené zriaďovateľom.

Kódy zdrojov sú každoročne zverejňované zriaďovateľom na WEB stránke s účinnosťou od 01.01. príslušného roka. Dodržiavať kódy zdrojov v zmysle Príručky Ministerstva financií SR pre subjekt verejnej správy k obsahovej náplni finančných výkazov platnej v kontrolovanom období sa príjmy a výdavky ako aj finančné operácie kódujú povinne aj podľa zdroja. Číselník kódov zdrojov je uvedený v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie.

Právny stav k (rok)

2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 10:17
Upravené: 25.01.2023 14:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001