Neoprávnená úhrada nájomného

Opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt použil v kontrolovanom období verejné prostriedky zo zdroja 111 – 002 nad rámec oprávnenia tým, že v rozpore s podmienkami dojednanými v zmluve o nájme uhrádzal prenajímateľovi nájomné, napriek skutočnosti, že prvá splátka nájomného mala byť v zmysle predmetnej zmluvy uhradená až po započítaní nákladov, ktoré boli kontrolovaným subjektom preukázateľne a so súhlasom prenajímateľa vynaložené na rekonštrukciu predmetu nájmu, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.

Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

Odporúčanie

Dodržiavať dohodnuté podmienky v zmluvách o nájme.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 13:14
Upravené: 25.01.2023 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001