Zmena pracovnej zmluvy / dohody o prácach mimo pracovného pomeru bez písomného vyhotovenia

Opis kontrolného zistenia

Nevyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy písomne.

Nevyhotovenie zmeny dohody o pracovnej činnosti súvisiacej s rozsahom pracovného času v písomnej forme.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi.

§ 228a ods. 2 písm. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Odporúčanie

Zamestnancom bezodkladne vyhotoviť písomné zmeny pracovnej zmluvy tak, aby zodpovedali skutočnému rozsahu týždenného pracovného času.

Pri zmene obsahových náležitostí dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vypracovať v písomnej forme dodatok k dohode, prípadne ak to okolnosti vyžadujú, uzatvoriť
so zamestnancom novú dohodu.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 08:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001