Neuvedenie podstatných náležitostí v pracovnej zmluve

Opis kontrolného zistenia

Neuvedenie ďalších pracovných podmienok v pracovných zmluvách – výplatný termín.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Odporúčanie

Odporúčanie do zmeny Zákonníka práce

V uzatváraných pracovných zmluvách uvádzať okrem podstatných náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Odporúčanie od 1.11.2022

§ 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

  1. druh práce a jeho stručná charakteristika,
  2. miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
  3. deň nástupu do práce,
  4. mzdové podmienky.

§ 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Ak sú mzdové podmienky podľa odseku 1 písm. d) dohodnuté v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia kolektívnej zmluvy, inak stačí uviesť odkaz
na príslušné ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 01.02.2023 08:48
Upravené: 01.02.2023 08:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001