Poskytovanie zváračských kurzov v rámci hlavnej činnosti

Opis kontrolného zistenia

Poskytovanie zváračských kurzov v rámci hlavnej činnosti kontrolovaného subjektu, pričom táto činnosť napĺňala znaky podnikateľskej činnosti, a bola vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

Legislatíva/zhodnotenie

Škola prostredníctvom zváračskej školy pravidelne poskytovala za odplatu zváračské kurzy tretím osobám a touto činnosťou dosahovala príjem. Škola prostredníctvom zváračskej školy vykonávala činnosti, ktoré napĺňajú znaky podnikateľskej činnosti, preto mala požiadať zriaďovateľa o súhlas s vykonávaním podnikateľskej činnosti a príslušné orgány o vydanie oprávnenia k podnikaniu (živnostenské oprávnenie).

Hlavným poslaním školy ako príspevkovej organizácie je vykonávanie neziskovej činnosti, ktorá má verejnoprospešný účel.

Školy nie sú prioritne založené alebo zriadené na podnikanie. Ak začnú vykonávať činnosť, z ktorej sa bežne dosahuje zisk a ktorá zakladá konkurenciu s inými podnikateľskými subjektmi, sú naplnené znaky výkonu podnikateľskej činnosti:

- je to sústavná činnosť, nie činnosť, ktorá sa vykonáva príležitostne alebo ojedinele,

- je to činnosť, ktorá sa vykonáva samostatne, tzn. že právnická osoba sama rozhoduje o podnikaní, nejde o činnosť v rámci pracovného pomeru,

- je to činnosť, ktorá sa vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,

- účelom jej vykonávania je dosiahnutie zisku.

Podnikateľskou činnosťou sa rozumie činnosť školy vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti, ktorá je obligatórne vymedzená v zriaďovacej listine. Vykonávanie podnikateľskej činnosti nesmie ohroziť kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti školy a obmedziť rozsah plnenia základných úloh, ktoré škole vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo zriaďovacej listiny. Na vykonávanie podnikateľskej činnosti je vždy potrebný súhlas zriaďovateľa školy a vyjadrenie rady školy.

Odporúčanie

V súvislosti s prevádzkou zváračskej školy bezodkladne vykonať opatrenia na uvedenie výkonu podnikateľskej činnosti do súladu s platnou legislatívou a riadiacimi aktami zriaďovateľa, ktoré výkon tejto činnosti upravujú.

Právny stav k (rok)

2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 03.02.2023 09:22
Upravené: 03.02.2023 09:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001