Nevykonanie ročného zúčtovania sociálneho fondu

Opis kontrolného zistenia

Nevykonanie ročného zúčtovania sociálneho fondu do konca januára nasledujúceho roka.

Nevykonanie prevodu finančných prostriedkov z tvorby sociálneho fondu na bankový účet sociálneho fondu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa vyplatila mzda.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu; za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

§ 6 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

Odporúčanie

Prevod finančných prostriedkov z tvorby sociálneho fondu vykonať najneskoršie do konca mesiaca, v ktorom sa vyplatila mzda a vykonať zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 03.02.2023 09:22
Upravené: 03.02.2023 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001