Nedodržanie termínu vyúčtovania pracovnej cesty

Opis kontrolného zistenia

Zamestnanec nedodržal 10-dňový termín na predloženie písomných dokladov potrebných na vyúčtovanie náhrad a zamestnávateľ nedodržal 10-dňový termín na vykonanie vyúčtovania pracovnej cesty zamestnanca.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 36 ods. 7 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.

Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená.

Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť nároky zamestnanca, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

Odporúčanie

Zamestnávateľovi predkladať písomné doklady potrebné na vyúčtovanie cestovných náhrad do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty. Zamestnávateľ vykoná vyúčtovanie pracovnej cesty do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov a uspokojí nároky zamestnanca najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 03.02.2023 09:22
Upravené: 03.02.2023 09:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001