Neoverenie finančnej operácie a nesprávne vykonávanie finančnej kontroly

Opis kontrolného zistenia

Neoverenie každej finančnej operácie alebo jej časti základnou finančnou kontrolou. Kontrolovaný subjekt neoveril základnou finančnou kontrolou príjem a výdaj finančných prostriedkov v hotovosti v mesiacoch jún – november 2020. Základnou finančnou kontrolou neoveril v kontrolovanom období odberateľské faktúry, zmluvy (zmluvy o nájme, kúpno - predajné zmluvy, darovacie zmluvy, dodatky k zmluvám, zmluvu o grante) a objednávky.

Základnou finančnou kontrolou neboli overené niektoré pracovné zmluvy, dohody o mimopracovnej činnosti a návrhy na odmeny.

Neoverenie základnou finančnou kontrolou oznámenia o výške a zložení funkčných platov, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, návrhy na odmeny, uzatvorené zmluvy, priznanie osobného príplatku zo dňa 19.10.2021 a pracovnú zmluvu zo dňa 30.07.2021.

Výkon finančnej kontroly na všetkých dokladoch je potvrdený podpisom iba jedného zamestnanca zodpovedného za príslušný charakter finančnej operácie. V prípade, ak aj je potvrdený dvoma osobami, doklad súvisiaci s finančnou operáciou obsahuje len jedno spoločné vyjadrenie pre obe osoby, ktoré potvrdzujú vykonanie základnej finančnej kontroly.

Kontrolovaný subjekt neoveril základnou finančnou kontrolou odberateľské faktúry a dodávateľské faktúry - dobropisy.

Nesprávne vykonávanie základnej finančnej kontroly. Kontrolný list, resp. doklad súvisiaci s finančnou operáciou, na ktorom sa vykonáva overovanie základnou finančnou kontrolou, obsahoval pri odsúhlasení zodpovedného zamestnanca a vedúceho zamestnanca len jedno spoločné vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, prípadne v nej pokračovať, resp. vymáhať poskytnuté plnenie.

Neoverenie každej finančnej operácie alebo jej časti základnou finančnou kontrolou. Kontrolovaný subjekt neoveril základnou finančnou kontrolou odpisy z dlhodobého majetku školy; vyradenie drobného hmotného majetku; likvidáciu drobného hmotného majetku.

Nesprávne vykonávanie základnej finančnej kontroly overovaním finančnej operácie iba vo fáze po vykonaní pracovnej cesty, t. j. po vstupe do záväzku.

Nesprávne vykonávanie základnej finančnej kontroly overovaním finančnej operácie iba vo fáze pred vykonaním pracovnej cesty, t. j. pred vstupom do záväzku. Overovanie súladu s rozpočtom základnou finančnou kontrolou iba pred vykonaním pracovnej cesty, t. j. pred vstupom do záväzku (pred schválením pracovnej cesty).

Legislatíva/zhodnotenie

Zákon 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Finančná kontrola sa vykonáva ako základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste.

Základnú finančnú kontrolu sú povinné vykonávať všetky orgány verejnej správy vo vzťahu ku každej finančnej operácii alebo jej časti, a to aj v prípade, keď orgán verejnej správy vykonáva overovanie finančnej operácie alebo jej časti administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste. Súlad finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. sa overuje po celý čas od jej prípravy až po jej ukončenie a splnenie všetkých jej cieľov.

§ 2 bod. a) zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Na účely tohto zákona sa rozumie finančným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií , finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií.

§ 6 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä

 1. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
 2. dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy,
 3. dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov,
 4. dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy,
 5. dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
 6. správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,
 7. ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
 8. predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,
 9. včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,
 10. overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku,
 11. overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.

§ 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.

§ 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy

§ 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či

 1. finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
 2. vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
 3. poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Odporúčanie

Aktualizovať internú smernicu o finančnej kontrole v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Základnou finančnou kontrolou overovať všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady, odberateľské faktúry, dobropisy, objednávky a zmluvy.

Základnou finančnou kontrolou overovať všetky pracovné zmluvy, dohody o mimopracovnej činnosti a návrhy na odmeny.

Základnou finančnou kontrolou overovať oznámenia o výške a zložení funkčných platov, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, uzatvorené zmluvy, návrhy na odmeny, priznania osobného príplatku a pracovné zmluvy.

Každú finančnú operáciu overiť minimálne dvoma osobami súčasne v zmysle princípu „kontrola štyroch očí“.

Na kontrolnom liste, resp. doklade k finančnej operácii, ktorá sa overuje základnou finančnou kontrolou, vždy uviesť ku každému menu, priezvisku, dátumu a podpisu osôb vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu (zamestnanec a vedúci zamestnanec) aj vyjadrenie k vykonaniu, alebo pokračovaniu, či potrebnému vymáhaniu finančnej operácie zvlášť.

Pri príkaze na pracovnú cestu pred samotnou pracovnou cestou základnou finančnou kontrolou overiť súlad s rozpočtom, súlad s vnútorným predpisom a súlad so zameraním pracovnej cesty, najneskôr v deň konania pracovnej cesty (pred vstupom do záväzku). Vo fáze vyúčtovania pracovnej cesty overiť súlad s rozpočtom, overiť, či sa pracovná cesta skutočne vykonala, správnosť výpočtu cestovných náhrad a iné podmienky poskytnutia verejných financií.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.01.2023 14:36
Upravené: 25.01.2023 14:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001