NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

NIVAM logoPredmetom sekcie neformálneho vzdelávania je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.

Naša vízia: „Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní modernej, inkluzívnej a participatívnej mládežníckej politiky a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.“

Kde pôsobíme?

 • Poskytujeme vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
 • Plníme úlohy vyplývajúce zo základných materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži.
 • Koordinujeme a realizujeme aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže.
 • Administrujeme grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Programy PRE MLÁDEŽ) a Európskej únie (Erasmus+).
 • Pôsobíme v oblasti podpory práce s talentovanou mládežou (olympiády a predmetové súťaže).
 • Máme u nás sídlo Eurodesku – Európska informačná sieť pre mládež a mládežníckych pracovníkov.

Aktivity NIVAM (neformálne vzdelávanie):

 • vzdelávacie: participácia mládeže na živote školy, obce a regiónu, mládežnícke dobrovoľníctvo, podpora aplikantov v grantových programoch, výchova k ľudským právam, vzdelávacie aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou a. i.;
 • koncepčné: príprava materiálov ku koncepcii štátnej politiky, podklady k zákonom ovplyvňujúcim život a postavenie mladých ľudí alebo subjektov pracujúcich s mládežou (občianske združenia, Centrá voľného času…) a i.;
 • informačné: informačná sieť pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, podklady do Európskych portálov EKCYP, Youth Portal a i.;
 • výskumné: zriadenie a dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži, semináre na tému výskum, sieť poznatkov, spolupráca na rôznych výskumných projektoch,  priama podpora výskumov a i.;
 • podporné aktivity pre rozvoj práce s deťmi a mládežou,  napr. administrácia grantových programov a i.;
 • podporné aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou: organizácia celoštátnych kôl predmetových súťaží, sústredenia víťazov, stretávanie komisií a i.;
 • medzinárodné aktivity najmä vzdelávacie a informačné.

Príklady dobrej praxe:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.04.2023 16:24
Upravené: 12.04.2023 09:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001