Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávaniana na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti stredných škôl pod KSK vznikla pre zriaďovateľa okrem zabezpečenia vhodných materiálno-technických podmienok pre výchovno-vzdelávací proces na stredných školách aj povinnosť pripravovať strategické materiály a koncepcie rozvoja pre jednotlivé typy škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania bola pripravovaná za spoluúčasti riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, prerokovaná poradným zborom zloženým z riaditeľov stredných škôl a prerokovaná so zástupcami zamestnávateľov. Na základe predložených návrhov boli pripomienky zakomponované do predkladaného materiálu.

V materiáli uvádzame štatistické údaje o počte učebných a študijných odborov na stredných školách, predpokladaný vývoj počtu žiakov a učiteľov na stredných odborných školách, údaje o zamestnávateľoch s počtom zamestnancov nad 50 v rámci jednotlivých okresov kraja ako aj ich postoje k odbornému vzdelávaniu a údaje o uplatnení absolventov stredných škôl.Výstupom koncepcie je vytvorenie vzdelávacích centier na základe úzkej spolupráce so zamestnávateľmi. Cieľom je, aby tieto centrá vytvorením porovnateľných podmienok s praxou dokázali vychovať absolventov stredných škôl dostatočne pripravených pre prax i štúdium na vysokej škole.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 04.02.2013 09:49
Upravené: 07.03.2017 09:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001