V Košiciach promovali absolventi duálneho vzdelávania

Už po tretíkrát v histórii školy končia štúdium absolventi trojročného pomaturitného duálneho štúdia v odbore Počítačové systémy, avšak po prvý krát sú to skutoční absolventi duálneho vzdelávania v zmysle platnej legislatívy.

S odstupom času konštatujeme, že otvorenie tejto formy štúdia s duálnymi prvkami v septembri 2013, ktoré sa neskôr v septembri 2015 pretransformovalo na duálne vzdelávanie bolo veľmi dobrým rozhodnutím. Nepochybne tomuto kroku pomohlo rozhodnutie vtedajšieho vedenia spoločnosti T-Systems, ktoré si pre túto spoluprácu zvolilo práve Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach. Výrazne tejto forme štúdia pomohlo a rozhodnutie predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, či MŠVVaŠ SR, ktoré pred piatimi rokmi veľmi operatívne podporilo snahu SPŠE Košice o zaradenie tohto odboru do siete a umožnili tak toto vzdelávanie uskutočniť v rekordne krátkom čase.

Pripomeňme si začiatky, kedy Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Komenského 44 v Košiciach začala svoju intenzívnu spoluprácu so spoločnosťou T-Systems pod gesciou Košického samosprávneho kraja v roku 2011. Už pri zrode tejto spolupráce bola a neustále je odborná príprava žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií, celoživotné vzdelávanie učiteľov, vzájomná intenzívna spolupráca školy a spoločnosti T-Systems pri tvorbe školského vzdelávacieho programu v oblasti IKT, ale aj v spoločných marketingových aktivitách. Spoločným dlhodobým cieľom obidvoch partnerov je získavanie záujemcov o prácu v T-Systems, podpora technického vybavenia školy modernými IKT technológiami, aké sa dnes využívajú v IT firmách. Výsledkom spolupráce školy a spoločnosti T-Systems sú dve spoločné laboratóriá informačných technológií (IT-LAB). To prvé bolo v priestoroch SPŠ elektrotechnickej v Košiciach otvorené začiatkom roku 2013 a o dva roky neskôr v máji 2016 sme spoločne otvorili ďalšie IKT laboratórium. Obidve laboratóriá tvoria neodmysliteľnú súčasť COVaP pre elektrotechniku, priemyselnú informatiku a automatizáciu v SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Tieto dve moderné laboratóriá umožňujú súbežnú výučbu až 60 žiakov s pracoviskami pre učiteľa, sú vybavené notebookmi s príslušenstvom a modernými audio-vizuálnymi IKT zariadeniami s pripojením na internet.

V jednotlivých ročníkoch tohto pomaturitného štúdia študovalo v školskom roku 2017/2018 spolu 69 študentov, z ktorých sú 4 dievčatá. Máme dlhodobú ambíciu zvýšiť tieto počty študentov a priblížiť sa k počtu 90 študujúcich, s 30 absolventmi ročne. Duálne vzdelávanie je perfektnou príležitosťou ako prepojiť teoretické vedomosti s praxou a navyše po ukončení tohto štúdia priamo získať prácu v renomovanej IT spoločnosti v Košiciach, ktorou T-Systems bezpochyby je. Duál, ako ho naším slangom voláme, znamená, že sa teoretická časť vzdelávania uskutočňuje v škole a praktická časť priamo na pracoviskách v spoločnosti T-Systems. V prvom ročníku sú študenti 3 dni v škole na teoretickej výučbe a 2 dni vo firme na praktickej príprave, v druhom je to opačne, teda 2 dni v škole teória a 3 dni praktickej prípravy vo firme. No a v záverečnom roku štúdia, teda v 3. ročníku sú študenti na vyučovaní cudzích jazykov v škole už len jeden deň v týždni, ostatné dni sú na praktickom vyučovaní vo firme. Celý druhý polrok tretieho ročníka sú študenti na odbornej praxi vo firme, kde sú zaradení do tímov a zároveň priebežne pracujú na svojej záverečnej práci.

Spomínané trojročné duálne štúdium úspešne ukončilo v tomto školskom roku 18 absolventov v polovici júna 2018 absolventskými skúškami a niekoľko dní predtým aj certifikačnými skúškami, ktoré boli pripravené v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Toto jedinečné duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium má dennú formu a je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Podotýkam, že prvé benefity získavajú študenti už po polroku štúdia, kedy môžu tí najlepší získať od spoločnosti T-Systems prospechové štipendium, postupne majú možnosť vykonávať produktívnu prácu pre firmu a získavajú ďalšie benefity. Tým najväčším benefitom je nepochybne možnosť kontinuálne pokračovať po skončení štúdia v pracovnom pomere v spoločnosti T-Systems, resp. v inej IT spoločnosti.

Viac sa dozviete vo videoreportáži

Autor/zdroj: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2018 16:00
Upravené: 26.10.2021 08:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001