Účasťou na medzinárodných projektoch a mobilitách skvalitňujeme systém vzdelávania

Hotelová akadémia na Južnej triede 10 v Košiciach je od roku 2003 úspešne zapojená do programov EÚ Leonardo da Vinci a Eramus+ v mobilitách žiakov, učiteľov a pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). V školskom roku 2014/15 bol škole schválený projekt v aktivite KA1 a mobilít sa zúčastnilo 16 učiteľov a pracovníkov v

Cieľom projektu „Odborným vzdelávaním bližšie k praxi“ bolo formou školení, účasťou na workshopoch, účasťou (hospitáciami) na teoretickej a praktickej príprave žiakov v rámci profilových odborných predmetov pre  profesie kuchár, čašník, cukrár, pekár, pohostinstvo a hotelierstvo, gastronómia, informatika, cestovný ruch získať informácie z uplatňovaných foriem , metód, výstupov v OVP. Stretnutia a besedy s podnikmi a strediskami realizujúcimi praktickú prípravu, s manažmentom školy k problematike spolupráce škola-samospráva-profesijné zväzy-podniky - výmena skúseností a dobrej praxe.

Od novembra 2014 odišlo do partnerských škôl na týždňovú mobilitu do Saint Michel Mont Mercure vo Francúzsku 7 účastníkov- učiteľov a odborníkov, do Szegedu v Maďarsku 4 učitelia, do estónskeho Haapsalu 5 učiteľov.

Teoretické poznatky s dôrazom na prax

Praktické poznatkyV rámci pracovného programu sa účastníci zúčastnili na teoretickom a praktickom vyučovaní AJ, technológie prípravy pokrmov, odborného vyučovania pre odbory pekár a cukrár, ale aj techniky obsluhy, hodiny geografie cestovného ruchu, manažmentu a marketingu, ekonomiky.

Súčasťou pobytu boli prehliadky a diskusie s majiteľmi reštauračných zariadení, v ktorých prebieha odborná prax žiakov k problematike odborného a duálneho vzdelávania.

Ďalej sa zúčastnili konferencie na tému „Európske kulinárske dedičstvá - skúsenosti a know-how“, - úloha odborného školstva a podnikateľského sektora a výsledky tu dosiahnuté. Súčasťou konferencie boli gastronomické workshopy žiakov a učiteľov, ktorí sa zúčastnili stáží v krajinách Litva, Taliansko, Maďarsko, Poľsko.

V Szegede boli učitelia členmi odbornej hodnotiacej komisie v súťaži odbornej zručnosti žiakov „Gastronómia rôznymi spôsobmi“, kde hodnotili kvalitu, servis vyrobených jedál poľovníckej kuchyne.

Mobility sú prínosom nielen pre školu a jej žiakov

Zaujímavou skúsenosťou bolo vidieť moderne vybavené priestory pre praktickú prípravu v školách, ktoré boli okrem iného vybudované aj vďaka veľkej podpore rodičov, miestnych podnikov a samosprávy, najmä vo Francúzsku a Estónsku.

V rámci pobytov sa mali možnosť stretnúť s predstaviteľmi mesta a vymeniť si skúsenosti zo spolupráce škola-samospráva-podniky, pričom najmä vo Francúzsku je táto spolupráca závideniahodná.

Keďže škola musí rešpektovať súčasný systém regionálneho školstva ako aj záväzné časti vzdelávacích programov, výsledky nášho projektu vrátane návrhov a odporúčaní môžu mať podporný charakter nielen pre školu, ale aj zriaďovateľa, pre profesijné zväzy, živnostenskú komoru a spolupracujúce podniky. Pridanou hodnotou je, že učiteľ môže cez inovatívne zmeny priblížiť odborné vzdelávanie a výstupy (záverečné a maturitné skúšky) technikám uplatňovaným v rozvinutých školských systémoch a smerom k potrebám praxe.

Účastníci projektu

Z pobytu si všetci zúčastnení odniesli certifikáty o účasti, Europass mobility, množstvo námetov na inovácie pre OVP , spoluprácu s podnikateľských sektorom pri OVP a zavádzaní duálneho vzdelávania v hotelierstve a pohostinstve. V neposlednom rade sme nadviazali kontakty s novými partnerskými podnikmi.

Škola prínos zhodnotí na celoškolskej odbornej konferencii k priebehu a výsledkom projektu 28.5.2015.

Sme radi, že touto cestou môžeme poďakovať za spoluprácu a podporu pri realizácii projektov celoživotného vzdelávania Slovenskej živnostenskej komore v Košiciach ako aj nášmu zriaďovateľovi Košickému samosprávnemu kraju.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2015 06:00
Upravené: 16.10.2021 13:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001