Strojárstvo v Prakovciach a v regióne

Strojárske organizácie Prakon, Bridge, Fermat a ďalšie bijú na poplach. Po skoro troch desaťročiach, keď na trhu práce bol dostatok pracovnej sily, sa dostávame do obdobia výrazného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v strojárstve. Na druhej strane je okres Gelnica zaradený pre vysokú nezamestnanosť medzi najmenej rozvinuté okresy, pretože stále je tu vysoké percento nezamestnaných.

So zámerom riešiť tieto dve výzvy bolo na základe podnetu prednostu Okresného úradu v Gelnici Ing. Imricha Macka zorganizované v priestoroch Strednej odbornej školy v Prakovciach  dňa 16. februára 2018 pracovné stretnutie pod názvom „Strojárstvo v Prakovciach a regióne“, na ktoré boli pozvaní riaditelia základných škôl regiónu a zástupcovia spomenutých strojárskych organizácií , odborníci na danú problematiku a ďalšie zainteresované osobnosti, a to prednosta OÚ v Gelnici Ing. Imrich Macko, MVDr. Ján Špak, Odbor školstva KSK,  PhDr. Tatiana Zdravecká, vedúca pracoviska ÚPSVaR Gelnica, doc. Ing. Róbert Grega, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach, PhDr. Janka Maťašovská, vedúca Spoločného školského úradu Margecany,  Mgr. Pavol Lukáš, starosta obce Prakovce a Ing. Igor Petrík, poslanec krajského zastupiteľstva a starosta obce Margecany.

Cieľom tohto ojedinelého podujatia bolo predovšetkým získať informácie o súčasnom stave na trhu práce a možnostiach základných škôl pri orientácií končiacich žiakov na strojárske odbory. Druhým, nemenej významným cieľom je hľadanie ciest na prehĺbenie spolupráce medzi základnými školami so strednou školou a strojárskymi organizáciami.

Výstup z diskusie  bol nelichotivý. Úrad práce nemá v registri takých nezamestnaných, ktorí  by sa mohli zamestnať, a to nielen v strojárskych profesiách. Dôvod je jednoduchý. Drvivá väčšina z nich nemá žiadne vzdelanie a mnohí stratili všetky pracovné návyky. Jedinou cestou je pritiahnuť mladých, vzdelať ich v odbore a postupne ich zapájať do výrobného procesu. Samozrejme, sú aj iné cesty, ako dosiahnuť cieľ. Môžeme zamestnať ľudí  zo zahraničia alebo presunúť organizácie tam, kde je ešte dostatok pracovnej sily. Je to ale  v záujme obyvateľov nášho regiónu? Určite nie!

Aby sme pomohli rozvoju gelnického okresu  musíme spojiť sily a každý v rámci svojich možností prispieť  k splneniu  spoločného cieľa - zabezpečenie dostatku kvalitnej kvalifikovanej pracovnej sily v strojárstve v Prakovciach i v celom regióne.

    

Strojárske výrobné organizácie (Bridge, Prakon, Fermat i iné) sa v záujme podpory strojárstva v regióne zaväzujú :

  • vyplatiť odmenu za produktívnu prácu žiakom 2. a 3. ročníka vo výške od 165,- EUR do 250,- EUR za 10 dní odborného výcviku v závislosti od prospechu žiakov,
  • podľa dosiahnutých výsledkov žiakov oceniť ich po polročnej a koncoročnej klasifikácii jednorazovou odmenou 100,- EUR pri dosiahnutí prospechu prospel s vyznamenaním a 50,- EUR pri prospechu prospel veľmi dobre,
  • prispieť na cestovné žiakom, ktorí dochádzajú do školy a poskytnúť pracovnú obuv a pracovný odev žiakom 2. a 3. ročníka.

Základné školy umožnia SOŠ „exkluzívny nábor“, budú propagovať región a výrobné organizácie v ňom, aktívne sa budú zúčastňovať  exkurzií vo výrobných organizáciách a dní otvorených dverí  SOŠ v Prakovciach. Stredná odborná škola v Prakovciach zakúpi pre každého žiaka učebného odboru nástrojár a hostinský, hostinská tablet  SAMSUNG Galaxy Tab E.

Súčasťou pracovného stretnutia bola i prehliadka školy spojená s ukážkami práce žiakov a prezentácia stavu a výsledkov školy. Stredná odborná škola, Prakovce 282 má dlhoročnú tradíciu v oblasti strojárstva, kde hlavné postavenie mali a majú strojárske odbory. Škola prešla za posledné roky pod vedením Ing. Dušana Kluknavského veľkou premenou a posunula sa na kvalitatívne vyššiu úroveň. Za svoju pedagogickú i riadiacu prácu  si v minulom roku od ministra školstva prevzal Ďakovný list sv. Gorazda.

A čo všetko sa zmenilo? Zriadili sme nové učebne, zakúpili CNC sústruh a začali s intenzívnou výučbou programovania a ovládania CNC, opravili telocvičňu, pribudla nová posilňovňa, vymenili sme okná a dvere, zateplili sme budovu, vymenili nábytok, vybudovali nový bezbariérový prístup. Škola tak dostala atraktívny vzhľad.

No nielen opeknela, ale prišli aj výrazné úspechy našich žiakov – nástrojárov, ktorí už tretí rok využívajú jednu z najmodernejších pomôcok, ktorou je obrábací CNC stroj EMCO - Concept Turn 60 s riadiacim  systémom FANUC 3 1i.

V roku 2016  sme išli ako nováčikovia do 3. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní  bez väčšieho očakávania. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď spomedzi silnej konkurencie  žiakov z veľkých škôl, priemysloviek, akadémií, za ktorými stoja veľké a významné firmy, sa náš žiak Marko Novák -  z učebného odboru nástrojár, umiestnil vo finálnom kole na druhom mieste. Jeho vreckové sa tak navýšilo o 800,- EUR. Pre našu školu to bol balzam na dušu.

Aj v 4. ročníku Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní, ktoré sa konalo v novembri 2017 sme mali úspech. Žiak Martin Jardek obsadil 5. miesto zo 17 súťažiacich. Tieto výsledky  svedčia o tom, že práca našich učiteľov i majstrov odborného výcviku je kvalitná a naši žiaci sú dobre pripravovaní do praxe.

Moderné strojárske remeslo, ktoré používa CNC obrábacie stroje si vyžaduje dobre vyučených a šikovných žiakov, o ktorých firmy majú záujem. Aj Marko Novák je už zamestnancom spoločnosti Bridge a Martin Jardek  je na prevádzkovej praxi, no od júna mieri tiež tam.

A aké ovocie prinesie spomínané stretnutie? Tak ako  každé ovocie potrebuje čas na dozretie, tak aj my svoje ovocie budeme zbierať až o niekoľko rokov. Potom sa ukáže správnosť nášho smerovania. V tejto oblasti nás čaká ešte veľa intenzívneho hľadania nových foriem spolupráce medzi  základnými školami, našou strednou školou a výrobnými organizáciami.

Veríme, že naše kroky budú mať dosah na rast záujmu o prácu nielen v strojárstve, ale aj v iných odboroch v Prakovciach a v celom regióne. Stredná odborná škola, Prakovce 282 ponúka denné a  externé štúdium na získanie vzdelania, trojročné štúdium na získanie výučného listu v odbore nástrojár a hostinský, hostinská, dvojročné štúdium v odbore lesná výroba a praktická žena, dvojročné nadstavbové maturitné štúdium v odbore strojárstvo a v odbore spoločné  stravovanie.  

VOLITEĽNE PRÍLOHY

Ing. Imrich Macko, prednosta OÚ Gelnica a tajomník Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Gelnica povedal:

Akčný plán okresu chápe vzdelávanie a adaptáciu pracovnej sily ako prioritnú oblasť. Preto definuje opatrenia a vytvára podmienky, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, že v okrese je zaznamenaný nedostatok  kvalifikovanej pracovnej sily, existencia voľných pracovných miest, predovšetkým v strojárskej výrobe, súčasne však pretrváva aj vysoká miera nezamestnanosti. Kľúčovým opatrením je podpora centra prípravy na budúce povolanie, vybudovanie tréningových centier pre nekvalifikovanú pracovnú silu podľa požiadaviek trhu práce v spolupráci so Strednou odbornou školou, Prakovce 282, zamestnávateľmi a ÚPSVaR.

44. WorldSkills ABU DHABI 2017

Čo je to WorldSkills?  Predovšetkým je to najväčšia medzinárodná súťaž zručnosti v remeslách, ktorej sa zúčastnilo v Abu Dhabi takmer 1300 súťažiacich zo 75 členských krajín systému súťaži zručnosti WorldSkills. Súťaží sa o zlaté, strieborné a bronzové medaily a samozrejme aj o titul majstra sveta vo svojej profesii. Štvordňové zápolenie sledovalo približne 120 000 návštevníkov.

WorldSkills je možno stotožniť s olympijskými hrami. Čínsky súťažiaci boli za zlatú medailu odmenení čiastkou 200.000,- USD. Bez ohľadu na peniaze, úspešné vystúpenie v medzinárodných súťažiach zručnosti mení život súťažiacim a zabezpečuje im profesionálny úspech. Majstrom sveta v profesii CNC na 44. WorldSkills v Abu Dhabi sa stal Dovenghui Yang, vek 20 rokov, Čína.

Autor/zdroj: Ing. Dušan Kluknavský, Mgr. Eva Kubovčíkova
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.01.2018 13:00
Upravené: 23.10.2021 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001