Zrušené prijímačky sa dotknú vyše 5 000 deviatakov v Košickom kraji

Mimoriadna situácia v súvislosti s nákazou COVID-19 sa v Košickom kraji dotkne 5 360 deviatakov, ktorých čakajú prijímacie pohovory na stredné školy a 4 526 maturantov na župných stredných školách.

Školy na Slovensku zostávajú až do odvolania zatvorené, preto si aj prijímacie pohovory a maturity na stredných školách vyžiadajú v školskom roku 2019/2020 špeciálny režim. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo, že tento rok sa prijímačky ani maturity v štandardnej podobe neuskutočnia. „Rok 2020 si budeme mnohí pamätať aj pre rad mimoriadnych rozhodnutí, ktoré si vyžiadala pandémia nového koronavírusu. Jedno z nich sa dotkne i školákov. Karanténa naše školy poriadne preverila, svoju kreativitu ukázali najmä učitelia pri inovatívnom spôsobe vyučovania z domu, za čo im ďakujem. Verím, že rovnako flexibilne zareagujú školy aj na neštandardné prijímacie skúšky a tiež maturity a iné absolventské skúšky,“ uviedol košický župan Rastislav Trnka.

Pred dilemou, ako sa kvalifikujú na strednú školu, stojí 5 360 deviatakov v Košickom kraji. Podľa rozpisu ministerstva školstva môžu stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prijať v školskom roku 2020/2021 dokopy 6 538 prvákov. Ministerstvo rozhodlo, že školy budú prijímať žiakov na základe známok z koncoročného vysvedčenia v 8. ročníku a polročného v 9. ročníku.

Podľa svojich priorít a smerovania môžu klásť dôraz na jednotlivé predmety, ale napríklad aj olympiády či inú mimoškolskú činnosť. Školám, ktoré si zakladajú na talentových prijímacích skúškach, odporúča ministerstvo školstva dištančnú formu talentoviek, teda na diaľku. Len v nevyhnutnom prípade by to malo byť prezenčne v škole, aj to za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení a po písomnom súhlase zriaďovateľa. Zo 63 župných škôl plánovalo robiť talentové skúšky 16, medzi nimi aj novovzniknutá Krajská hokejová akadémia. Riaditelia stredných škôl majú v týchto dňoch stanoviť kritéria pre prijatie deviatakov a zverejniť ich do 7. mája. Mieru splnenia týchto kritérií budú vyhodnocovať podľa vzorcov a bodového systému, ktoré určilo ministerstvo.

O prijímačkach na osemročné gymnáziá zatiaľ ministerstvo definitívne nerozhodlo. Deviataci sa môžu hlásiť na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášky majú zaslať svojej základnej škole do 15. mája, ak ju nepodali v pôvodnom termíne do 10. apríla. Pokiaľ ide o stredné školy, kde sa v rámci prijímacieho konania vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky), aj na tie mali žiaci možnosť do 28. februára zaslať dve prihlášky. Teraz majú možnosť požiadať o presun podanej prihlášky na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo inú strednú školu, kde sa realizujú talentové skúšky, a to do 13. mája. Z dôvodu pandémie netreba k žiadnej prihláške prikladať potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka a nevyžaduje sa ani podpis zákonného zástupcu na prihláške na vzdelávanie. Prijímačky sa majú konať v dvoch kolách. Najprv sa školáci do 29. mája dozvedia, či sa dostali na svoju strednú školu a toto rozhodnutie musia uchádzači prijatí na vzdelávanie alebo zákonní zástupcovia maloletého uchádzača do 4. júna záväzne potvrdiť. Následne budú školy obsadzovať voľné miesta v druhom kole. Deviataci však musia mať definitívnu informáciu o prijatí na strednú školu do 30. júna.

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja má v tomto školskom roku maturovať 4 526 žiakov. Na župných gymnáziách je v maturitnom ročníku 1 427 žiakov, na stredných odborných školách 2 942 študentov a na konzervatóriách 113 žiakov. Písomná časť maturít, ktorá mala byť v marci, sa nekonala.

Nekoná sa ani ústna skúška, známku vyrátajú školy na základe aritmetického priemeru z koncoročných známok zo všetkých predošlých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov. Pri výslednom priemere na rozmedzí zaokrúhlia známku nadol. Napríklad, pri priemere známok za celé štúdium 1,5 bude výsledná známka 1. Na ústnu skúšku prídu za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení len tí študenti, ktorí sa s takýmto hodnotením neuspokoja. Odvolať sa môžu do 15. mája a následne absolvujú klasickú ústnu maturitu v termíne medzi 25. májom a 13. júnom.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.04.2020 15:58
Upravené: 08.11.2021 14:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001