Základná škola v Bieli získava vďaka eurofondom a KSK novú tvár

V prvej časti modernizácie, ktorá sa začala 23. marca tohto roka a trvala do polovice mája, na škole urobili stavebné úpravy. V nasledujúcich týždňov dostanú odborné učebne nové materiálno-technologické vybavenie.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola v Bieli v okrese Trebišov dostáva novú tvár. Modernizáciou prechádza vďaka príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľom je Košický samosprávny kraj. Rozpočet projektu je 133 599 eur, pričom približne 127-tisíc eur je nenávratný finančný príspevok a takmer 6 680 eurami sa na financovaní spolupodieľa obec Biel. „Odborné učebne na základnej škole v Bieli nevyhovovali požiadavkám moderného vyučovania, pretože ich vybavenie bolo zakúpené ešte pred 30 rokmi. Do veľkej miery to limitovalo vyučovanie prírodovedných predmetov na škole, ktoré absolvovali žiaci s minimálnym počtom praktických hodín. Preto očakávame, že modernizácia učební skvalitní žiakom v Bieli proces vyučovania, otvorí im ďalšie možnosti vzdelávania a rozšíri možnosti na pracovnom trhu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V prvej časti modernizácie, ktorá sa začala 23. marca tohto roka a trvala do polovice mája, na škole urobili stavebné úpravy. Staré okná vymenili za plastové, vybúrali niektoré priečky, vymenili podlahu, urobili novú elektroinštaláciu a maľby. V druhej fáze škola v Bieli nakúpi materiálno-technické vybavenie do jazykovej, učebne, učebne fyziky, učebne biológie a chémie a dvoch polytechnických učební (ručné a strojové obrábanie dreva, ručné a strojové obrábanie kovov). „Rekonštrukcia neovplyvnila vyučovací proces na škole, pretože so stavebnými prácami sme začali tesne po tom, čo sa pre pandémiu zatvorili školy. Rovnako do začiatku nového školského roka 2020/2021 by sme chceli ukončiť aj materiálno-technické vybavenie učební a laboratórií,“ povedal starosta obce Biel Ladislav Jurčák.

Druhú najväčšiu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v trebišovskom okrese navštevuje 192 žiakov, prevažne zo znevýhodneného prostredia. Je spádovou školou aj pre obyvateľov obcí Boťany, Bačka, Čierna a Dobrá. Po skončení štúdia sa deviataci prihlasujú prevažne na stredné odborné školy, hlavne na SOŠ v Pribeníku a SOŠ Kráľovský Chlmec.

Cieľom modernizačného projektu Škola – dokonalá s teóriou a praxou je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy v súlade s potrebami trhu práce a ich budúcej profesijnej orientácie. V súčasnosti podľa výsledkov Monitoru 9 disponujú žiaci z Bielu nízkou jazykovou gramotnosťou, v matematickej gramotnosti sa prejavil pokles, v prírodovednej a technickej gramotnosti sa výkon žiakov nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Od modernejšieho praktického vyučovania si obec sľubuje lepšie výsledky v národnom meraní a lepšie technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.05.2020 13:53
Upravené: 08.11.2021 14:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001