Riadiaci orgán IROP schválil projekty jedenástich škôl z KSK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodnotilo žiadosti z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zamerané na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. Medzi úspešnými žiadateľmi, ktorých projekty budú podporené sumou spolu takmer päť miliónov eur, je aj jedenásť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Spolu takmer 80 slovenských stredných odborných škôl získa viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pracovísk, internátov, rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Viac informácií nájdete tu.

Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. „Do prvého kola bolo predložených spolu 107 projektov v hodnote  68,8 mil. eur. Schválených bolo doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja MPRV SR. Najviac podporované aktivity v projektoch boli materiálno-technické vybavenie pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, vzduchotechnika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie učební, zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo v apríli 2017 predloženie žiadostí, zabezpečenie realizácie projektov a zabezpečenie finančných prostriedkov na päťpercentné spolufinancovanie 19 projektov. V prvom kole bolo úspešných 11 škôl, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) je spolu 4 888 003 eur.

 1. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice s projektom Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach; výška schváleného NFP: 528 279 €
 2. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice s projektom Stredná odborná škola automobilová – brána do Tvojej profesijnej budúcnosti; výška schváleného NFP: 332 244 €
 3. SOŠ, Ostrovského 1, Košice s projektom Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce 5; výška schváleného NFP: 483 917 €
 4. SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice s projektom Zdokonalenie materiálnych podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach; výška schváleného NFP: 163 085 €
 5. SOŠ, Učňovská 5, Košice s projektom Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca; výška schváleného NFP: 349 078 €
 6. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice s projektom Učíme sa praxou; výška schváleného NFP: 473 353 €
 7. SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves s projektom Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti; výška schváleného NFP: 509 474 €
 8. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, s projektom Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi; výška schváleného NFP: 548 133 €
 9. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce s projektom Pomôžme regiónu; výška schváleného NFP: 540 080 €
 10. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce s projektom Modernizácia centra odborného vzdelávania; výška schváleného NFP: 384 677 €
 11. SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec s projektom Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce; výška schváleného NFP: 575 683 €

Autor/zdroj: MPaRV SR, zb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.02.2018 14:00
Upravené: 23.10.2021 14:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001