Keď má remeslo budúcnosť, aj odborné vzdelávanie napreduje

Už niekoľko rokov upozorňujú zamestnávateľské združenia a zväzy, že na Slovensku budeme mať veľký problém s nedostatkom odborne vzdelanej pracovnej sily, predovšetkým v robotníckych profesiách. Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) sa svojimi aktivitami snaží v rámci pripomienkového procesu i tvorbou legislatívy zlepšiť situáciu v odbornom vzdelávaní stredoškolskej mládeže.

Jednou z priorít Zväzu spracovateľov dreva SR je aj projekt duálneho vzdelávania, v ktorom aktívne participujú veľkí zamestnávatelia z drevospracujúceho priemyslu (SANAS, a.s. Sabinov, DECODOM, s.r.o. Topoľčany) ale i stredne veľkí a malí zamestnávatelia (drevostavbári, živnostníci, stolári), ale aj reforma stredoškolského vzdelávania a odbornej prípravy (RSVOP), v rámci ktorej vzniká novela zákona o odbornom vzdelávaní.

Zväz vo svojich radoch združuje aj stredné odborné školy, z ktorým sa mnohé stali centrami excelentnosti nielen vďaka svojej dlhoročnej tradícii, ale predovšetkým súčasnou úspešnou ambíciou o moderné formy a metódy vzdelávania v odboroch, ktorých úspešní absolventi sú na trhu práce nenahraditeľní a žiadaní.

V školskom roku 2017 – 18 sa skončí experimentálne overovanie stredoškolského odboru „technik drevostavieb“, ktorý si počas štyroch rokov trvania našiel priaznivcov a žiakov v štyroch stredných odborných školách drevárskych na Slovensku. Najstaršou, ktorá a právom hrdí najväčšou tradíciou vo vzdelávaní drevárskych odborov, je Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi.

História školy siaha až do Rakúska Uhorska, do 19. storočia, keď školu dňa 24. septembra 1899 slávnostne otvoril Šándor Hegedüs, minister obchodu, v prítomnosti Alberta Víga, hlavného riaditeľa priemyselného vyučovania ministerstva školstva. Škola dostala názov Maďarská kráľovská štátna drevopriemyselná odborná škola v Spišskej Novej Vsi (Igló magyar királyi állámi faipari szakiskola). Už vtedy kompetentní žiadali, aby mesto podporovalo rozkvet školy, ktorý bude závisieť od oddanej práce učiteľov pri vyučovaní žiakov, pri spájaní teórie s praxou. Zdôraznil, že nestačí iba vyškoliť remeselníkov, ale je potrebné postarať sa aj o ich živobytie a to sa dosiahne nie frázami či rozkazmi a príkazmi, ale len vtedy, keď sa udrží kontakt medzi životom a školou, keď remeselník bude môcť kráčať ďalej, keď bude môcť rozvíjať získané poznatky a praktický cit, ktorý nadobudol v škole.

Dňa 1. septembra 1899 začala Maďarská kráľovská štátna drevopriemyselná odborná škola v Spišskej Novej Vsi svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť v oddeleniach: stolárstvo, sústružníctvo, rezbárstvo.

Nielen na tento odkaz sa dnešná moderná škola odvoláva. Svojou ponukou odborného vzdelávania sa trvalo hlási k priemyselnému odvetviu, ktoré bolo a je typické pre región Spiša. Dnes sa práve tu rozvíjajú existujúce a otvárajú nové drevárske a nábytkárske remeselnícke živnosti. Staré tradície, odborná zručnosť majstrov, potreba navrhovať a vyrábať kvalitný a luxusný nábytok a bytové interiéry, sú určujúce faktory, ktoré inšpirujú tradičnú „drevárku“, aby vychovávala odborníkov teoreticky i prakticky vzdelaných v oblasti drevárstva a nábytkárstva.

Aj preto od nového školského roka 2018 – 2019 pribudne nová možnosť pre končiacich deviatakov. Bude to študijný odbor, ktorý bude zameraný na výchovu a prípravu v experimentálne overovanom študijnom odbore 3345 K technik drevárskych CNC zariadení v dvoch zameraniach, 01 – v drevárskej výrobe a 02 – v nábytkárskej výrobe. Zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu žiakov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Cieľom odbornej prípravy v tomto študijnom odbore je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť CNC technológií v drevárskej a nábytkárskej výrobe.

Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie technických a výrobných problémov zameraných na programovanie, nastavovanie a obsluhu číslicovo riadených obrábacích strojov, aj konvenčných drevoobrábacích strojov. Najdôležitejšou súčasťou odborného vzdelávania je praktická príprava, ktorá umožňuje absolventovi získať potrebné praktické zručnosti pre povolanie technik CNC zariadení, čiže zručnosti pri spracúvaní dreva a materiálov na báze dreva, pri výrobe prvkov, konštrukcií a technológii výroby a montáže nábytku.

Absolventi tohto odboru budú pripravení okamžite nastúpiť nielen do veľkých fabrík, ale predovšetkým do stolárskych dielní menších kapacít so špecializovaným zameraním výroby, alebo budú môcť samostatne podnikať v stolárskych povolaniach. Atraktivitu študijného odboru dozaista podčiarkne aj prax pri najmodernejších, počítačmi riadených CNC strojoch, ktoré sú už bežnou súčasťou stolárskych dielní na Slovensku.

 Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Zväz priemyslu Slovenska (ZPS). ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť zakladajúcich spoločností a momentálne združuje vyše sto členských spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 3 700 ľudí. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít. V rámci ZSD SR pracuje päť sekcií: Drevárska sekcia, Nábytkárska sekcia, Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom, Sekcia dodávateľov technológií a materiálov, Sekcia drevostavieb. ZSD SR je členským zväzom Európskej federácie výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori (www.eumabois.com) a Európskeho zväzu výrobcov moderných drevostavieb (EFV) s výkonným sídlom v Berlíne (www.e-f-v.eu).

 

PhDr. Peter Zemaník, generálny sekretár ZSD SR

 

 

Autor/zdroj: Peter Zemaník, generálny sekretár ZSD SR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.01.2018 14:21
Upravené: 23.10.2021 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001