V školskom roku 2017/18 pokračuje otváranie experimentálnych odborov

Nový školský rok sa v pondelok 4. septembra 2017 začína na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre približne 26 tisíc študentov. Na troch stredných odborných školách budú od nového školského roka zaradené aj nové experimentálne odbory.

Na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach sa bude študovať odbor Technik energetických  zariadení budov.  Spojená škola v Sečovciach otvára nový odbor Ochrana osôb a majetku. Prvákov na nový odbor Agromechatronik prijali aj na SOŠ v Moldave nad Bodvou.

Otváranie nových odborov a ich experimentálne overovanie je zvyčajne požiadavka zo strany zamestnávateľov. Dĺžka experimentálneho overovania je závislá od dĺžky štúdia daného odboru.

V školskom roku 2017/18 sa pokračuje v overovaní experimentálnych odborov, ktoré  prijali prvákov vlani. Ide o tieto školy a odbory: Veterinárny asistent pre ambulancie na SOŠ veterinárnej v Košiciach, Športový manažment na SOŠ Ostrovského v Košiciach, Digitálna maľba – koncept art na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, Autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach, Mechanik drevostavieb na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi a Technik vodár vodohospodár na SOŠ technickej na Kukučínovej v Košiciach.

Najviac prvákov na odborné školy

Na základe aktualizovaných údajov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK by v školskom roku 2017/2018 malo nastúpiť do prvých ročníkov 6 165 študentov dennej formy štúdia. Z toho počtu na stredné odborné školy 4 578 žiakov,  1 493 žiakov na gymnáziá a 94 žiakov na konzervatóriá.  Presné údaje o počte žiakov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2017.

V novom školskom roku očakávame nárast počtu žiakov gymnázií - asi o 154 žiakov. Na stredných odborných školách očakávame pokles o 378 žiakov v študijných odboroch a nárast o 57 žiakov v 3- a 4- ročných učebných odboroch. Nárast očakávame aj v 2- ročných učebných odboroch, do ktorých boli prijímaní žiaci, ktorí neukončili úspešne vzdelávací program na základnej škole.

Záujem o gymnázia a stredné odborné školy

Najväčší záujem prejavili žiaci o štúdium na Gymnáziu Poštová 9, Košice a Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Komenského 44, Košice. Vysoký záujem je aj o štúdium na Strednej odbornej škole Ostrovského 1, Košice, Technickej akadémii na  Hviezdoslavovej v Spišskej Novej Vsi a  Gymnáziu P. Horova v Michalovciach  a tiež na zdravotníckych školách.

V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je  63 stredných škôl, z toho 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 23 stredných odborných škôl.)

Systém duálneho vzdelávania funguje na šiestich odborných školách

V Košickom samosprávnom kraji sa do systému duálneho vzdelávania v minulom školskom roku zapojilo šesť stredných odborných škôl a vzdelávalo sa spolu 148 žiakov. Boli to SPŠ elektrotechnická Košice (49 žiakov), SOŠ automobilová Košice (44 žiakov), SOŠ Jána Bocatia Košice (7 žiakov), SOŠ technická Michalovce (26 žiakov), SOŠ drevárska Spišská Nová Ves (3 žiaci) a SOŠ železničná Košice, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Košice (19 žiakov).

Pre školský rok 2017/2018 budú presné počty žiakov v systéme duálneho vzdelávania známe v priebehu septembra, keďže učebné zmluvy možno uzatvoriť pre nový školský rok najneskôr do 31. augusta 2017.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2017 09:00
Upravené: 20.10.2021 18:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001