Technická univerzita v Košiciach oslavuje 65 rokov svojej existencie

V utorok 3. októbra 2017 sa v priestoroch auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) uskutoční Slávnostné zhromaždenie akademickej obce TUKE pri príležitosti osláv 65. výročia založenia univerzity. 

Korene TUKE siahajú však ešte hlbšie do dávnych čias druhej polovice osemnásteho storočia, kedy bola v Banskej Štiavnici v roku 1762 založená slávna Banícka akadémia, ktorú, ako prvú svojho druhu na svete, zriadila panovníčka Mária Terézia. V tomto roku si pripomíname 255. výročie jej vzniku.

Počiatky technického vysokého školstva sú v celosvetovej dimenzii späté so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Jej založenie sa stalo významným míľnikom aj v dejinách európskeho technického vysokého školstva, pretože to bola práve Banícka akadémia, kde sa po prvýkrát aj technické vedné oblasti a študijné disciplíny začali vyučovať univerzitným spôsobom. Jej vznik a štruktúra, metódy a organizácia sa stali vzorom pre zrod ďalších podobných inštitúcií v Európe a vo svete.

Dlhoročná snaha o zriadenie prvej technickej vysokej školy na Slovensku bola úspešne zavŕšená dňa 25. júna 1937, keď sa v Košiciach zriadila Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika. S výučbou sa malo začať už v akademickom roku 1938/39, avšak predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať školu najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

K skutočnému vzniku Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952 s tromi zakladajúcimi fakultami: Banícka fakulta (v súčasnosti Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií), Hutnícka fakulta (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) a Fakulta ťažkého strojárenstva (Strojnícka fakulta). V roku 1969 pribudla Elektrotechnická fakulta (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a v roku 1976, resp. 1977 Stavebná fakulta.

K zakladateľom školy a jej jednotlivých odborov patrili významné osobnosti, vďaka ktorým bola Vysoká škola technická, bezprostredne od svojho vzniku, budovaná po vzore európskych technických univerzít.

Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove zriadená Fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú Fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená aj Ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená Fakulta úžitkových umení (Fakulta umení).

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a stala sa tak nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, renomovanej vzdelávacej inštitúcie v Európe i vo svete.

V súčasnosti má Technická univerzita v Košiciach deväť fakúlt a približne 9 000 študentov, z toho takmer 10 % zo zahraničia. Medzinárodné hodnotenia Technickej univerzity v Košiciach ju pravidelne radia medzi popredné výskumné univerzity na Slovensku a medzi najdôležitejšie v niektorých disciplínach.

Niekoľko historických záberov nájdete na stránke: www.65vyrocie.tuke.sk

Autor/zdroj: Technická univerzita Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.10.2017 11:42
Upravené: 20.10.2021 18:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001