Šrobárka inovuje a vyrába HUMANOIDov!

Na Gymnáziu na Šrobárovej ulici v Košiciach učitelia povedali NIE klasickým metódam a formám vyučovania. Šikovní žiaci informatických tried a členovia informatického krúžku už mali po krk internetových senzácií o umelej inteligencii a zostrojili svojho prvého humanoida.

Naša doba je príznačná prudkým nárastom nových poznatkov vo vede a technike a to mení postavenie človeka. Hlavnú úlohu zohráva rozhodovanie sa na základe získaných informácií. Svoje metódy a formy vyučovania musí zákonite meniť aj každá škola, ktorá pripravuje žiaka na jeho budúci osobný i profesijný život v čoraz viac technologicky zameranej spoločnosti. Učitelia informatiky na Šrobárke (Ing. Ján Poradský CSc, Ing. Jozef Vrabel, Ing. Otomar Pejko) pochopili potrebu inovácie tradičného odovzdávania vedomostí, a preto zaviedli široké spektrum nových prístupov k vyučovaniu, ktoré využívajú najmodernejšie komunikačné a informačné technológie.

Na hodinách sa vďaka projektu Technickej univerzity Košice (TUKE)  už v roku 2002 otvorili dvere výuke CISCO, čím sa Šrobárka zaradila medzi niekoľko škôl, ktoré môžu školiť tieto sieťové moduly. Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených, tematicky zameraných blokov. Úspešnosť projektu dokazuje množstvo absolventov, ktorí toto vzdelávanie využívajú neskôr vo svojej praxi. 

V roku 2010 taktiež v rámci projektu TUKE začali s výukou programovania s využitím stavebníc Lego. Pod Komenského heslom „Škola hrou!“ sa žiaci oboznamujú postupne so stavbou a programovaním robotov. Neskôr ich začnú sami vytvárať a hlavne programovať. Táto podpora tvorivosti a zodpovednosti prináša ovocie v podobe úspechov na rozličných súťažiach.

Nemenej zaujímavá je výučba 3D modelovania a tlače. Jej cieľom je predovšetkým pripravovať žiakov v oblasti tvorby 3D modelov s využitím grafických prostredí OpenSCAD, 123D_Design, Blender a pod. Žiaci tak získajú zručnosti pre stále viac v praxi sa uplatňujúcu oblasť 3D modelov a zariadení pracujúcich s využívaním G kódu.

Žiaci sa na hodinách stretnú aj s 3D skenovaním. To je metóda, pri ktorej je zaznamenaný povrch skenovaného objektu a následne rekonštruovaný do trojrozmerného modelu. Vo výučbe využívajú rôzne typy 3D skenerov: stavebnicu LEGO, Kinect, stavebnicu CICLOP a konečne môžu na hodine aj legálne použiť mobilný telefón.

Prvý HUMANOIDný Šrobárčan

Ak ste si mysleli, že naše školstvo a roboty – to je iba vzdialená budúcnosť, mýlite sa. Na Šrobárke je to všetko už skutočnosťou! Šikovní žiaci informatických tried a členovia informatického krúžku už mali po krk internetových senzácií o umelej inteligencii a zostrojili svojho prvého humanoida. Inšpiráciou pre nich bola stavba 3D tlačiarne (neskôr farebnej so zmiešavaním troch plastov) a  projekt robota InMoov francúzskeho dizajnéra Gaela Langevina. Podľa neho tlačia a zostavujú dokonca už dvoch robotov humanoidného tvaru v životnej a zmenšenej veľkosti. 

Treba povedať, že zaradenie robota do výučby informatiky je veľmi atraktívny prvok a žiaci ho prijali s nadšením. Učitelia sa tým snažia rozvíjať algoritmické myslenie žiakov a zmysluplné využitie programovania v CC++.. Formujú tým u žiakov základné poznatky z oblasti mechatroniky a robotiky.

Na výuku informatiky nadväzuje aj spolupráca s firmou T-Systems a so združením Košice IT Valley. Vo firme T-Systems bolo žiakom nemeckej a informatickej triedy umožnené v minulom školskom roku absolvovať týždennú prax pod názvom JUMP INTO JOB @ TSSK , počas ktorej získali pohľad do moderného pracovného sveta. Budú tak lepšie pripravení na súčasné požiadavky trhu, čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Firmy združenia Košice IT Valley (GlobalLogic, Matsuko) zase dlhoročne podporujú Camp Šrobárky, ktorý je spoločným sústredením viacerých krúžkov záujmovej činnosti na škole (informatický, matematický, kultúrny) a taktiež letný IT-tábor Šrobárky pre žiakov základných škôl.

Informatika teda na Šrobárke vládne. Učitelia, ktorí sa pri inovovaní často spoliehajú aj na vlastné zdroje, vytvorili takýmto vyučovaním nielen v triedach so zameraním na informatiku, ale aj v ostatných priestor na podporu tvorivosti a zodpovednosti. Žiaci sa všemožne snažia, aby nadobudli čím viac vedomostí a nezaháľajú ani po vyučovacích hodinách, keď pracujú v informatickom krúžku a tvoria ďalších nových Šrobárčanov, dúfajúc, že raz možno budú za nich z tej informatiky aj maturovať... J

 

 


 

 

Autor/zdroj: Dagmar Klímová, poverená riadením školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.05.2017 15:30
Upravené: 19.10.2021 17:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001