Prognóza novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti KSK na školský rok 2018/2019

Pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl bude KSK vychádzať z viacerých kritérií. Zverejňujeme kritériá i prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách pre školský rok 2018/2019 podľa druhu strednej školy.

Košický samosprávny kraj (KSK) v zmysle § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu určí do 31. októbra 2017 všeobecne záväzným nariadením (VZN) pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019. VZN sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.

Pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl bude KSK vychádzať z viacerých kritérií. Tu nájdete znenie kritérií i prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách pre školský rok 2018/2019 podľa druhu strednej školy.

Prognóza novoprijatých žiakov na stredných odborných školách pre školský rok 2018/2019 podľa odborov vzdelávania na základe očakávanej potreby trhu práce.

Autor/zdroj: odbor školstva
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2017 16:24
Upravené: 19.10.2021 17:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001