Prázdniny sa začnú pre vyše 26 tisíc stredoškolákov zo škôl v pôsobnosti KSK

Školský rok sa v posledný júnový deň končí pre 26 681 žiakov (z toho 1467 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 963 žiakov v bilingválnom štúdiu) na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Vyučovanie v novom školskom roku sa začne v pondelok 4. septembra 2017.

So strednou školou sa definitívne rozlúčilo v dennej forme štúdia  6646 absolventov, z toho 1317 absolventov gymnázií (1236 absolventov 4-ročného štúdia, 68 absolventov 5-ročného bilingválneho štúdia a 13 absolventov 8-ročného štúdia), ďalej 5237 absolventov stredných odborných škôl (3030 absolventov 4-ročných a 5-ročných študijných odborov, 166 absolventov nadstavbového štúdia, 123 absolventov pomaturitného štúdia, 654 absolventov učebných odborov s dĺžkou štúdia 3 a 4 roky a 632 absolventov 2-ročných učebných odborov určených žiakom, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neskončili úspešne) a 92 absolventov konzervatórií. V externej forme štúdia (večerná, diaľková, dištančná) ukončilo štúdium 473 žiakov.

Na základe údajov stredných škôl by v novom školskom roku malo nastúpiť do prvých ročníkov dennej formy štúdia 5 325 žiakov (údaj nezahŕňa žiakov v odboroch vzdelávania nadstavbového a pomaturitného štúdia), z toho 3784 žiakov na stredné odborné školy (2635 na študijné – maturitné odbory, 591 na učebné odbory s dĺžkou štúdia 3 a 4 roky a 558 na učebné odbory určené žiakom, ktorí neukončili úspešne vzdelávací program základnej školy), 1457 žiakov na gymnáziá (1043 žiakov 4-ročného štúdia, 141 žiakov 5-ročného bilingválneho štúdia a 273 žiakov 8-ročného štúdia) a 84 žiakov na konzervatóriá.  Presné údaje o počte žiakov prvých ročníkov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2017.

V budúcom školskom roku očakávame nárast počtu žiakov gymnázií asi o 140 študentov. Dôvodom je, že v tomto školskom roku malo iba jedno gymnázium absolventov v 8-ročnom štúdiu (13 žiakov). Naopak, na stredných odborných školách očakávame celkový pokles a to asi o 346 žiakov (z toho v študijných odboroch pokles o 362 žiakov, v 3-ročných a 4-ročných učebných odboroch pokles o 44 žiakov, ale v 2-ročných učebných odboroch očakávame nárast asi o 60 žiakov). Mierny pokles počtu žiakov je avizovaný v konzervatóriách.

 „Z pohľadu nášho kraja máme radosť, že medzi mladými ľuďmi je záujem o odborné školy, že sa nám podarilo na viacerých školách zaradiť zameranie na informatiku, čo korešponduje s orientáciou kraja. Za obrovský krok vpred považujem fakt, že sa podarilo úspešne a konštruktívne nadviazať komunikáciu so študentmi a vytvoriť krajskú žiacku školskú radu. V mnohých školách, kde doteraz neboli žiacke školské rady, sa ich darí zriaďovať. Oceňujeme skutočnosť, že mladí ľudia prejavujú záujem o riešenie vecí verejných, ktoré sa ich priamo týkajú,“ povedal pred záverom školského roka vedúci odboru školstva Úradu KSK Štefan Kandráč.

„Ak by som chcel končiaci sa školský rok zhodnotiť z pohľadu zriaďovateľa, teší nás, že sa stále viac prehlbuje spolupráca medzi školami a zamestnávateľmi. Sme radi, že sa z celoštátnej úrovne podarilo otvoriť právne normy, ktoré riešia financovanie školstva a odborné vzdelávanie. Ich novelizáciou by sa mohlo dosiahnuť, aby bol každodenný chod škôl  racionálnejší. Na druhej strane nás nenadchlo, že normatívy na mzdy pre gymnáziá a obchodné akadémie sú veľmi nízke a nestačia, dokonca ani nadpriemerným školám,“ dodal Štefan Kandráč.

Zo  63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 1 SOŠ ekonomická, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 22 stredných odborných škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti sú aj 2 jazykové školy a 5 školských zariadení s právnou subjektivitou (3 školské internáty, 1 centrum voľného času - regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.06.2017 15:00
Upravené: 19.10.2021 17:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001