Múdro sporiť a rozumne míňať

Vo Východoslovenskom múzeu na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach môžete vaše deti priučiť finančnej gramotnosti. Od 24. novembra 2017 do 15. apríla 2018 je tu nainštalovaná výstava nazvaná Múdro sporiť a rozumne míňať.

Cieľom výstavy Múdro sporiť a rozumne míňať je priblížiť deťom (5 – 14 rokov) v interaktívnom prostredí hravými a zážitkovými metódami finančnú gramotnosť. Výstava je koncipovaná do šiestich oblastí, kde každá hravou formou oboznamuje návštevníka so základnými finančnými pojmami, mechanizmami a zákonitosťami financií a materiálnych hodnôt.

Obsahom je výstava členená do šiestich oblastí, kde sa deti prostredníctvom konkrétnych skúseností so skutočnými situáciami oboznamujú so základnými otázkami z oblasti financií. V rámci aktivít sú využívané rolové hry a interaktívne objekty. Dôraz je kladený na zážitkové učenie. Časť pre menšie deti vysvetľuje vznik peňazí, aký je rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom, vysvetľuje na základe čoho sa určuje hodnota tovaru, vysvetľuje, prečo sa začali používať peniaze, ako vznikli banky, bankovky a v kvíze na záver si deti prostredníctvom bankomatu zopakujú, čo sa naučili. 

Časť pre väčšie deti vysvetľuje, čo je úver, úrok a úžera, názorne demonštruje jeden z typov úveru – hypotéku, ukazuje prácu bankového úradníka a v tzv. Chodbe rozhodnutí sa rozhodujú pre niektorú z ciest a zisťujú, či ich rozhodnutia sú také, aby im zabezpečili spokojný a bezproblémový život.

Zámerom výstavy je viesť deti k uvedomeniu si hodnoty peňazí, naučiť ich s peniazmi správne zaobchádzať a porozumieť základným otázkam z oblasti financií. Cieľovými skupinami sú deti materských škôl (predškoláci), žiaci primárneho vzdelávania (1. stupeň), žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupeň) a rodiny s deťmi.

Východiskom pre koncepciu výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu schválená Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl (2014), ktorá vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti (2008, 2016).

Finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, ktorá sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami v rámci primárneho i nižšieho stredného vzdelávania. Je chápaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť sebe i svojej domácnosti celoživotné finančné zabezpečenie. Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je hospodárenie v domácnosti, ktorá je úzko viazaná na rodinné prostredie.

Výstava sa opiera o vzdelávaciu oblasť matematiky a o prácu s informáciami. Problematika finančnej gramotnosti sa dá realizovať aj v rámci ďalších vzdelávacích oblastí. Koncepcia výstavy je zameraná aj na deti predprimárneho vzdelávania, pretože finančné vzdelávanie sa dá realizovať už od útleho veku dieťaťa.

Výstava vznikla s finančnou podporou Nadácie Poštovej banky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2017 16:00
Upravené: 20.10.2021 18:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001