V Kecerovciach dostalo vysvedčenia a výučné listy 72 mladých zo znevýhodneného prostredia

Spolu 72 mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia v stredu 22. júna slávnostne prevzalo vysvedčenia o záverečnej skúške a výučné listy. Sú žiakmi elokovaného pracoviska v obci Kecerovce, ktoré vytvorila košická Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici. Všetci úspešne ukončili dvojročné vzdelávanie záverečnými skúškami.

Vysvedčenia o záverečnej skúške si z rúk riaditeľa školy Jána Pitucha prevzalo dvanásť tesárov, päť krajčírok, 27 absolventov v učebnom odbore stavebná výroba a 27 v odbore výroba konfekcie. Vyučovanie vo vysunutom pracovisku bolo orientované predovšetkým na prax, tej venovali štyri dni, jeden deň bol určený na teóriu. Zvládli základy remesla podľa školského vzdelávacieho programu. Vedomosti i zručnosti pri záverečných skúškach preukázali pred skúšobnou komisiou.

„Už niekoľko rokov dokazujeme, že vzdelávať sa dajú aj rómske deti. O to sme sa snažili, keď sme v septembri 2009 otvorili prvé vysunuté pracovisko našej školy priamo v Kecerovciach a postupne aj na ďalších jedenástich miestach. Základnú školu v Kecerovciach navštevujú väčšinou rómske deti. Dochádzať po jej skončení na strednú školu v meste je pre nich nereálne. Vytvorili sme preto spolu s obcou podmienky na odborné vzdelávanie chlapcov aj dievčat priamo v dedine a je oň záujem,“ zdôraznil riaditeľ SOŠ technickej v Košiciach Ján Pituch.

Úlohou vysunutých (elokovaných) pracovísk stredných škôl je priamo v miestach ich trvalého pobytu poskytovať vzdelávanie žiakom zo znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili úspešne 9. ročník základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku základnej školy. Elokované pracoviská vznikajú v úzkej spolupráci s obcami, väčšinou sú umiestnené v obecných priestoroch. Zo spolu 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja jedenásť škôl vytvorilo 35 vysunutých pracovísk. Dve ďalšie pribudnú od septembra.

„Skúsenosti z Keceroviec, ale aj z ďalších vysunutých pracovísk, jasne ukazujú, že tento model je na prospech žiakov a ich rodín, školy, obce i zamestnávateľov. Žiaci sa nielen naučia základy remesla, ale získavajú aj hygienické, sociálne zručnosti, pracovné návyky a zodpovednosť. Obci takto pribudnú obyvatelia, ktorí vedia, že človek má pracovať. Snažia sa byť prospešní. Naši žiaci napríklad vyrábajú drevené pelety z odpadového dreva, ktoré potom môžu používať aj v rodinách. Vyrábajú betónové tvárnice na chodníky, ktorými môže obec zlepšiť prostredie. Dievčatá vedia ušiť a opraviť odevy pre rodinu, ale aj pre ďalších ľudí, ktorí sú na pomoc odkázaní. Ak je dobrá spolupráca s obcou, tento model prináša výsledky,“ hovorí vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Sedemnásťročná Štefánia Vidličková z Keceroviec je jedna z absolventiek odboru krajčírka, ktorá školu skončila s vyznamenaním. „Som nesmierne šťastná. Zo začiatku bolo všetko ťažké – prax aj teória, ale postupne som sa naučila všetky základné veci a dnes tu stojím v šatách, ktoré som si sama ušila. S výučným listom sa budem uchádzať o prácu, pretože každá robota, ktorá človeka baví, sa veľmi cení. A teším sa aj na prvý ozajstný zárobok.“

„Do školy sa oplatí chodiť,“ tvrdí Matúš Gábor, ktorý ukončil trojročný odbor tesár. „Pomáham rodine pri stavbe domu. Pre mňa bolo najťažšie sa zo začiatku zorientovať v plánoch stavieb, ale už to viem.“

Žiaci elokovaných pracovísk sú prínosom aj pre obec. V Kecerovciach sa podieľajú na menších stavebných prácach. „Opravujú chodníky, vkladajú vypadnuté dlažobné kocky, maľujú fasády budov a dievčatá šijú a zdobia obecné kroje. Učia sa manuálnej práci a dosiahnu vzdelanie, s ktorým majú budúcnosť, “ hovorí starosta Keceroviec Miroslav Galas - Zaufal.

Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici v Košiciach má v súčasnosti 1028 žiakov. Škola má 12 elokovaných pracovísk v Družstevnej pri Hornáde, Veľkej Ide, Kecerovciach, Košiciach, Kráľovciach, Čani, Kuzmiciach, Slanci, Bidovciach a Drahňove. Poskytuje vzdelanie v študijných odboroch s maturitou (staviteľstvo – požiarna ochrana; drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve; od septembra 2016 nový študijný odbor ochrana osôb a majetku pred požiarom), v študijných odboroch s výučným listom a maturitným vysvedčením (mechaník hasičskej techniky; mechanik nastavovač – automobilový priemysle a stavebné stroje; mechanik stavebno-inštalačných zariadení; operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; operátor stavebnej výroby; mechanik elektrotechnik; od septembra 2016 nový experimentálny odbor technik vodár vodohospodár), v trojročných učebných odboroch s výučným listom (stolár; murár; tesár; montér suchých stavieb; maliar; strechár; krajčír – dámske odevy), v dvojročných učebných oboroch pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním (stavebná výroba; výroba konfekcie; spracúvanie dreva) a v nadstavbovom štúdiu (strojárstvo – výroba, montáž, oprava prístrojov, strojov a zariadení; drevárska a nábytkárska výroba; stavebníctvo).

Tu nájdete zoznam elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.06.2016 13:51
Upravené: 16.10.2021 15:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001