Stanovisko KSK k dezinformáciám o zmene názvu strednej školy

Košický samosprávny kraj sa dôrazne dištancuje od dezinformácií, ktoré súvisia s Gymnáziom a základnou školou Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola na Kuzmányho 6 v Košiciach.

Okresný úrad Košice upozornil odbor školstva Košického samosprávneho kraja, že názov školy uvedený v sieti škôl a školských zariadení SR nie je v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní – školský zákon). Odbor školstva preto požiadal strednú školu o vyjadrenie k úprave podľa platnej legislatívy a na jej základe požiadal ministerstvo školstva o zmenu názvu na Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola.

Ministerstvo školstva však oznámilo, že tento návrh nevyhovuje pravidlám a navrhlo názov Spojená škola. Takáto verzia názvu však nie je prijateľná pre školu. Opúšťa totiž historicky zaužívaný názov. Gymnázium a základná škola nie sú dva rôzne subjekty. Tento model školy vznikol historicky. V roku 1949/50 začala fungovať s ročníkmi 1.-3. a 4.-6., rozrástla sa na osemročnú a v roku 1956 dostala povolenie od vtedajšieho Povereníctva školstva na otvorenie 9., 10. a 11. ročníka, čím vznikla jedenásťročná škola.

Zriaďovateľ preto požiadal vedenie školy, aby v zmysle usmernenia ministerstva hľadalo priestor, ako spoločne so zriaďovateľom zosúladiť názov s legislatívou, alebo našlo argumenty, pre podporu pôvodného názvu. Škola začala tento proces. Skôr, ako by bol s prijateľným výsledkom uzavretý, sa však v skreslenej podobe dostal na verejnosť a do médií. Výsledkom bolo organizovanie petície a rozsiahla kampaň prostredníctvom sociálnych sietí.

Zdôrazňujeme, že zmena názvu školy na Spojenú školu v žiadnom prípade nebola iniciatívou krajskej samosprávy. Úrad KSK akceptoval návrh školy, záleží mu na zachovaní historického mena i čestného názvu. Mediálnu kampaň považuje za zbytočnú a nič neriešiacu.

Vedúci odboru školstva KSK rokoval o vzniknutej situácii s vedením školy a zástupcami Rady školy. Spoločne hľadali možnosti, ako dosiahnuť, aby škola mohla ostať pri pôvodne navrhovanom názve. Keďže v paragrafe 21 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa uvádza, že „...so súhlasom ministerstva školstva môže škola na základe žiadosti používať jej historický názov“, požiada zriaďovateľ o zohľadnenie historického názvu školy.

„Vzniknutú situáciu považujem za politickú hru so snahou vytvoriť napätie v regióne. Dištancujeme sa od takýchto postojov,“ uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľa a zdôraznil, že zosúladenie názvu školy s platnou legislatívou je záležitosťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.11.2016 08:30
Upravené: 16.10.2021 16:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001