SOŠ automobilová pokračuje v systéme duálneho vzdelávania

Traja noví zamestnávatelia z regiónu Košického kraja pribudli k doterajším ôsmim podnikateľom, u ktorých počas vlaňajšieho školského roka praxovali žiaci Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach. V uplynulom školskom roku 2015/16 sa táto stredná odborná škola zapojila do systému duálneho vzdelávania v učebných autoopravárenských odboroch.

Škola ponúka duálne vzdelávanie v štyroch učebných autoopravárenských odboroch - mechanik, elektrikár, karosár a lakovník, pričom prvý ročník je spoločný. Zamestnávatelia, s ktorými škola pred rokom podpísala zmluvy, si do duálneho vzdelávania vybrali 25 žiakov iba jedného odboru autopravár – mechanik. Z nich prvý ročník úspešne ukončilo 24 žiakov.

„Po ročnom odbornom výcviku v reálnej profesionálnej autoservisnej praxi žiaci duálneho vzdelávania zmenili pohľad na ďalšie učebné odbory. Osem žiakov po dohode so zamestnávateľmi a rodičmi prestúpilo do nedostatkového odboru karosár a 16 žiakov ostalo v pôvodnom odbore mechanik. Dochádzka, prospech a správanie žiakov potvrdzujú podstatne lepšie výsledky v prospech duálnej formy vzdelávania. Najzaujímavejšie však pre nás bude uplatnenie týchto žiakov v porovnaní s ostatnými na trhu práce po skončení štúdia na našej škole,“ vyhodnotil prvý rok fungovania duálneho vzdelávania riaditeľ SOŠ automobilovej Jozef Eperješi.

Zmenou oproti minulému školskému roku je skutočnosť, že spoločnosti mali možnosť výberu žiakov vo všetkých štyroch autoopravárenských odboroch podľa toho, aké zamestnanecké pozície v budúcnosti plánujú. „V tomto čase je stav prvákov v duáli nižší, ako pred rokom, ale splnili sme požiadavku podnikateľov. Aj spoločnosti sa zdokonaľujú v postupe výberu žiakov do duálnej formy vzdelávania. Znamená to, že nevyberú každého. Uchádzač musí splniť ich predstavu budúceho zamestnanca,“ približuje riaditeľ školy.

V novom školskom roku bude v duálnom vzdelávaní v prvom ročníku 12 žiakov odboru mechanik, 3 žiaci odboru elektrikár, 1 žiak odboru karosár a 2 žiaci odboru lakovník.

Pôvodné duálne zmluvy má škola od vlaňajšieho školského roku podpísané s týmito spoločnosťami, u ktorých budú prváci praxovať aj v tomto roku:
Automobilové opravovne MV SR a.s., Priemyselná 1, 040 01 Košice
Auto – Gabriel, s.r.o., Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice – Barca
Tempus – Car, s.r.o. , Rastislavova 110, 040 01 Košice
Tempus – Trans, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice
FRANCE TECH, s.r.o., Rozvojova 1, 040 11 Košice

Tri ďalšie spoločnosti budú pokračovať s duálnym vzdelávaním iba s druhákmi:
AUTOLUX Košice, s.r.o., Cintorínska 7, 040 01 Košice - druháci
MOTOR – CAR Košice, s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice
DPMK a.s. Košice, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Pre aktuálny školský rok 2016/2017 zmluvy so školou podpísali ďalšie spoločnosti:
AUTO - VALAS s.r.o., Pri prachárni 7, 040 11 Košice-Juh,
AUTO - IMPEX, spol. s.r.o., , 821 07 Bratislava II, Prevádzka Sadová 11, 052 01 Spišská Nová Ves,
SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Senec 903 01 ", Prevádzka v Ličartovciach č.283, okr. Prešov,
WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161, 071 01 Michalovce

Zmluvy platia päť rokov a každá z uvedených spoločnosti má určenú kapacitu vedenia odborného výcviku pre konkrétny počet duálnych žiakov. Niektorý školský rok môžu uvedené spoločnosti vynechať prijímanie žiakov do duálu. „Z uvedených nových firiem žiakov do duálneho vzdelávania vybrali zatiaľ len prvé tri spoločnosti¸ Winkler Michalovce zmluvu s nami má, ale žiakov si nevybrali, “ – vysvetľuje Eperješi.

Odborný výcvik v duálnom vzdelávaní prebieha na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií pod vedením skúseného personálu, kde prevláda individuálna forma výučby. Duálne vyučovanie prebieha podľa vzorových učebných plánov a je s vyššou dotáciou odborného výcviku v pomere 60 % praxe a 40 % teórie. Žiaci v prvom ročníku začínajú so základnými manuálnymi zručnosťami v oblasti autoopravárenstva a postupne sa budú vo vyšších ročníkoch venovať opravám jednotlivých časti automobilu podľa zamerania mechanik, elektrikár, karosár a lakovník.

„Rozbehli sme systém otvorený pre všetky zamestnávateľské organizácie, ktoré ho budú postupne budovať, vytvárať nové učebné odbory. So školami chceme ďalej rozvíjať tvorivú spoluprácu. Systém má byť obojstranne výhodný, vyvážený pokiaľ ide o pomer teórie a praxe. Mali by sme spoločne viesť každého jedného študenta tak, aby sa vyzbrojil vedomosťami a po absolvovaní štúdia sa uplatnil na trhu práce,“ povedal Július Hron, koordinátor zamestnávateľov združených v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a riaditeľ fondu pre odborné vzdelávania na MŠVVaŠ SR.

„Chceme mladých ľudí čo najlepšie pripraviť pre trh práce. Na také profesie, ktoré im prinesú naplnenie, úspech na trhu práce a tým aj možnosť nastaviť si istý životný štandard a osobný rozvoj. Je dôležité, aby to žiaci pochopili a aby si uvedomili, že všetky tieto kroky plánujeme a robíme preto, aby sa dostali do sveta v takej kondícii, ktorá im dovolí plnohodnotne žiť. Naše skúsenosti hovoria, že rovnako schodná a efektívna je aj cesta centier odborného vzdelávania, na ktorú sme sa dali už v roku 2009. Spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi dokazuje, že fungovanie našich centier pri jedenástich stredných odborných školách pokrýva požiadavky zákona o odbornom vzdelávaní,“ hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

Projekt Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v pôvodnej spolupráci so Štátnym inštitútom odbornej výchovy (ŠIOV SR), zamestnávateľmi z oblasti automobilového priemyslu organizovaných vo Zväze automobilového priemyslu SR a v Cechu predajcov a autoservisov SR a Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.09.2016 13:00
Upravené: 16.10.2021 16:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001