Selfie v zelenej farbe

Každá prihlásená základná aj stredná škola v Košiciach a jej všetky triedne kolektívy majú možnosť zúčastniť sa súťaže „Selfie v zelenej farbe“, ktorú vyhlásila spoločnosť Kosit. Triedne kolektívy budú súťažiť o výhry v sume od 100 eur do 300 eur na školský výlet. Partnermi súťaže sú Mesto Košice, Nadácia KOSIT a Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

Súťaž vyhlásil Kosit pri príležitosti Dňa Zeme. „Hlavným cieľom súťaže je zapojiť čo najviac škôl a tried do osláv svetového DŇA ZEME. Zelená farba oblečenia či módneho doplnku má symbolizovať záujem o ochranu prírody. Zároveň chceme upozorniť na iniciatívu „Za čistejšie Košice“ a umožniť školám stráviť školský výlet v prírode“, vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT-u.

Záštitu nad súťažou prevzal primátor mesta Košice Richard Raši. „Selfie v zelenej farbe“ vnímam ako súťaž blízku tejto mladej generácii, je nenáročná a pritom má silné posolstvo. Nesie v sebe známky podpory témy, vzájomnej spolupráce a súťaživosti. Zároveň môže poukázať na otvorený prístup riaditeľov škôl, ktorým určite záleží na propagácii Dňa Zeme a prezentácii tejto spoločensky dôležitej témy medzi žiakmi. Verím, že aj zaujímavé ceny budú hnacím motorom motivácie nielen pre samotné školy, ale aj triedne kolektívy a žiakov.“

Prihlásiť sa musí škola, fotografie budú posielať jej triedne kolektívy

Škola, ktorá má záujem prejaviť svoju priazeň Dňu Zeme, sa musí oficiálne prihlásiť do súťaže v termíne do 15.4.2016, a to len e-mailom na adrese: denzeme@kosit-as.sk, pričom v predmete mailu uvedie svoj názov školy. V texte e-mailu napíše nasledovné povinné údaje:

o Názov a adresa základnej alebo strednej školy so sídlom v Košiciach, e - mail, telefonický kontakt, IČO, meno štatutára,

o príp. Názov a adresa Občianskeho združenia, Združenia rodičov alebo iných organizácií pôsobiacich pri škole.

Škola, ktorá sa zapojí do súťaže, sa prihláškou zaväzuje, žiakov, ktorí sa oblečú do zelenej farby, písomne a ústne v určený deň neskúšať. Deň v rámci 16. kalendárneho týždňa (18.-22.04.2016) určí riaditeľ školy, ktorý oznámi dátum Vyhlasovateľovi súťaže za účelom jeho návštevy predmetnej školy.

Fotografie, ktoré vzniknú v 16. kalendárnom týždni, t.j. od 18.-22.4.2016 v rámci súťaže, budú umiestnené na FB stránke „Za čistejšie Košice“.

Fotografiu celej triedy pošle triedny učiteľ, prípadne ním poverený žiak, do 22.04.2016 (vrátane) na denzeme@kosit-as.sk ako prílohu. Do predmetu e-mailu napíše: „Názov školy a triedu“ . Do tela textu e-mailu uvedie:

o meno a priezvisko triedneho učiteľa zapojenej triedy,

o ročník a trieda

o email, telefonický kontakt na triedneho učiteľa

o počet zapojených žiakov/ študentov do súťaže

Všetky súťažné fotky budú naraz zverejnené na facebook.com/zacistejsiekosice po ich administrácii u Vyhlasovateľa a to najneskôr do 26.04.2016. Budú predmetom zdieľania na facebooku. Vyhrávajú „Selfie“ piatich triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac „zdieľaní“ a dve vyžrebované školy za účasť na súťaži.

Súťaž v zdieľaní fotiek bude prebiehať tri dni od ich zverejnenia, čo je od 26.do 28.04.2016 (vrátane). Triedny kolektív sa získaním finančnej odmeny zaväzuje odmenu použiť na spoločný výlet do prírody, ktorý zdokumentuje správou a fotkami.

Päť triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac zdieľaní na facebook.com/zacistejsiekosice,  získava nasledovné ceny:

1. cena – 300 €

2. cena - 250€

3. cena – 200€

4. cena – 150€

5. cena – 100€

Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje aj dve školy, ktoré získajú po 250 eur za účasť na súťaži.

Vyhodnotenie súťaže bude 29.04.2016. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice a oznámené prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v prihlasovacom maili. Miesto a čas odovzdávania Cien bude zverejnené spolu s výsledkami súťaže na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice do 30.04.2016.

Štatút súťaže Deň Zeme - „ Selfie v zelenej farbe“ je k dispozícii TU.

 

 

Autor/zdroj: Silvia Karolyiová, PR Kosit,a.s.
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.04.2016 14:30
Upravené: 16.10.2021 15:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001