Prognóza novoprijatých žiakov na školský rok 2017/2018

V záujme zosúladiť ponuku odborov vzdelávania a vzdelávacích kapacít na stredných školách s potrebami trhu práce v kraji, zverejňuje KSK rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na školský rok 2017/2018.

Pre nasledujúci školský rok určilo MŠVVaŠ SR násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre KSK vo výške 1,19, na základe ktorého vypočítalo rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti KSK pre školský rok 2017/2018 na 5977. KSK využije túto rámcovú prognózu pri určovaní počtu tried 1. ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/18 prostredníctvom VZN.

V záujme zosúladiť ponuku odborov vzdelávania a vzdelávacích kapacít na stredných školách s potrebami trhu práce v kraji, zverejňuje KSK rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách pre školský rok 2017/2018 podľa druhu strednej školy (gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium) a podľa skupín odborov vzdelávania pre stredné odborné školy.

Pri rozpise KSK vychádzal z materiálu o dodatočnej potrebe trhu práce v roku ukončenia štúdia (2020 pre 3-ročné, 2021 pre 4-ročné a 2022 pre 5-ročné odbory vzdelávania) spracovaného firmou TREXIMA Bratislava, ktorá bola na regionálnej úrovni v rámci konzultačných procesov korigovaná na základe údajov o potrebách pre duálny systém vzdelávania v kraji, počte evidovaných absolventov stredných škôl k 28.2.2016 spracovaných ÚPSVaR a údajov zamestnávateľov o ich potrebách. Výsledkom týchto procesov je očakávaná potreba trhu práce na regionálnej úrovni, ktorú uvádzame v nasledujúcom prehľade.

Prognóza novoprijatých žiakov na stredných školách pre šk. rok 2017/2018 podľa druhu strednej školy:

Prognóza novoprijatých žiakov na stredných odborných školách pre šk. rok 2017/2018 podľa skupín odborov vzdelávania na základe očakávanej potreby trhu prác:

Košický samosprávny kraj v zmysle § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu určí do 31. októbra 2016 všeobecne záväzným nariadením (VZN) pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.

VZN sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.

Pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl bude KSK vychádzať z:
a) regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti,
c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) každoročne do 30. júna pre každý samosprávny kraj,
d) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní,
e) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania,
f) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,
h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,
i) výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
j) výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,
k) výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,
l) účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch,
m) ďalších kritérií určených KSK.

Autor/zdroj: odbor školstva
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2016 15:00
Upravené: 16.10.2021 15:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001