Nový školský rok prinesie experimentálne odbory aj nové elokované pracoviská

Nový školský rok sa začal na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre 27 tisíc študentov. Na troch stredných odborných školách budú od nového školského roka zaradené nové experimentálne odbory.

Odbor „Asistenčné služby pre veterinárne ambulancie v študijnom odbore veterinárny asistent pre ambulancie“ v Projekte experimentálneho overovania školského vzdelávacieho programu sa otvára na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach. V odbore „Digitálna maľba – koncept art“ sa môžu vzdelávať stredoškoláci na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici otvárajú experimentálny študijný odbor „Technik vodár – vodohospodár“.

Otváranie nových odborov a ich experimentálne overovanie je zvyčajne požiadavka zo strany zamestnávateľov. Dĺžka experimentálneho overovania je závislá od dĺžky štúdia daného odboru.

Od septembra 2016 začnú svoju činnosť aj štyri nové elokované pracoviská stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Stredná odborná škola na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi bude mať elokované pracovisko v Rudňanoch, SOŠ J. Bocatia Košice otvorí nové pracovisko v meste, košická SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku na Kukučínovej ulici otvára pracovisko vo Viničkách a SOŠ Strážske v Pavlovciach nad Uhom.

V školskom roku 2016/2017 sa na všetkých stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (vrátane súkromných a cirkevných) očakáva spolu 6 523 prvákov v dennej forme štúdia v študijných odboroch vzdelávania (v štvorročných a päťročných študijných odboroch stredných odborných škôl, v štvorročnom, päťročnom a osemročnom gymnaziálnom vzdelávaní a v šesťročnom vzdelávacom programe odborov vzdelávania v konzervatóriách) a učebných odboroch vzdelávania (v trojročných a štvorročných učebných odboroch stredných odborných škôl). Toto číslo nezahŕňa prvákov, ktorí nastúpia v dvojročných učebných odboroch vzdelávania určených pre žiakov, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne a prvákov v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania (nadstavbové a pomaturitné štúdium) a žiakov v externej forme vzdelávania.

Na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nastúpi do prvých ročníkov v uvedených formách a odboroch vzdelávania 5 212 žiakov, čo je pokles v porovnaní s minulým rokom. Presné počty žiakov budú známe až po 15. septembri, keď sa robí zber údajov pre normatívne financovanie.

Nový školský rok sa začal ma 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Z nich je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 1 SOŠ ekonomická, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 22 stredných odborných škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti sú aj 2 jazykové školy a 5 školských zariadení s právnou subjektivitou (3 školské internáty, 1 centrum voľného času - regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).   

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2016 12:46
Upravené: 16.10.2021 16:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001