Nové technické vybavenie aj na duálne vzdelávanie

Spolu 32 nových notebookov získali študenti a pedagógovia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach od partnerskej spoločnosti T-Systems Slovakia (TSSK). Stanú sa súčasťou odbornej učebne IT-LAB. Škola ju vybudovala s podporou spoločnosti, s ktorou spolupracuje aj pri duálnom vzdelávaní.

Projekt nového technického vybavenia nadväzuje na predchádzajúcu spoluprácu SPŠE a TSSK, v rámci ktorej bol vytvorený tzv. IT-LAB na výučbu predmetov zameraných na informačné a komunikačné technológie. Materiálno – technické vybavenie do učebne zabezpečila partnerská spoločnosť v roku 2012. „Na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorú škola a firma podpísali vlani v júni, spoločnosť T-Systems Slovakia poskytla škole 32 nových notebookov najmä na zabezpečenie výučby žiakov v študijnom odbore Počítačové systémy, ale aj na IT vzdelávanie v ďalších študijných odboroch školy, či vzdelávacie aktivity spoločnosti T-Systems (IT Senior),“ hovorí riaditeľ SPŠE Štefan Krištín. „Pôvodných 31 notebookov škola odkúpila za symbolickú zostatkovú hodnotu a budú slúžiť v ďalšej učebni v Centre odborného vzdelávania a prípravy.“

Spolupráca školy s T-Systems začala ešte v roku 2006, postupne sa zintenzívňovala a v roku 2009 vznikla dohoda o vybudovaní spoločného IT laboratória. „S podporou nášho zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja, sme zrenovovali priestory učebne. Technické vybavenie poskytla spoločnosť T-Systems. V polovici januára 2013 sme otvorili spoločnú učebňu na výučbu IT predmetov pre 30 žiakov,“ vysvetľuje Štefan Krištín. „Od septembra 2013 sme v spolupráci s T-Systems prvýkrát otvorili jednu triedu 3-ročného pomaturitného vyššieho odborného štúdia s duálnymi prvkami vo vzdelávaní. Od septembra 2015 študujú žiaci v duálnom vzdelávaní v zmysle platnej legislatívy o odbornom vzdelávaní a príprave.“

„Notebooky nevnímame ako darček. Je to investícia do budúcnosti mladých ľudí, do vzdelávania, do ľudí, ktorí žijú v tomto regióne. V kontinuálnej spolupráci našej spoločnosti so školou vidíme zmysel. Budeme v nej pokračovať. V Nemecku prináša tento model so 60-ročnou tradíciou výsledky. Je pre nás prirodzené, že v ňom chceme vytrvať aj tu. Zvlášť, ak v júni budeme mať prvých absolventov trojročného vyššieho odborného vzdelávania. Veríme, že to bude sľubný začiatok novej etapy, pretože potrebujeme kvalifikovaných mladých ľudí z regiónu,“ povedal pri symbolickom odovzdávaní nových notebookov generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Daniel Giebel.

Výsledkom spolupráce školy a zamestnávateľa je nielen materiálno technická podpora, ale aj spoločné aktivity – vytvorenie školského vzdelávacieho programu, spolupráca pri tvorbe vzdelávacieho programu pre duálne vzdelávanie, kurzy pre seniorov IT-Senior, spoločné aktivity pri nábore žiakov do duálneho vzdelávania, spolupráca pri propagačných akciách.

„Dnes v programe duálneho vzdelávania študuje 67 žiakov, z toho 6 dievčat. V júni 2016 budeme mať prvých absolventov. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení na prácu v oblasti správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Študenti získajú dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudnú aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti,“ hovorí Monika Mihoková, riaditeľka vzdelávacieho centra T-Systems Slovakia.

„Prínosom tejto spolupráce je nielen materiálno-technické vybavenie, ale aj priame prepojenie vzdelávania žiakov v IT predmetoch na najväčšiu IT firmu v našom regióne. Pre žiakov maturitných ročníkov sa otvára perspektíva pokračovania v pomaturitnom štúdiu v duálnej forme. Žiaci sa dostávajú už počas štúdia do prevádzok firmy, pracujú na reálnych projektoch v T-Systems Slovakia. Po ukončení štúdia absolventi získavajú uplatnenie i zamestnanie v T-Systems Slovakia. Veľkou výhodou pre pedagógov je možnosť komunikovať po odbornej stránke s IT špecialistami, či spolupracovať pri tvorbe školských vzdelávacích programov a obsahových náplní predmetov,“ dodáva Štefan Krištín.

Prvým krokom k rozvoju odborného vzdelávania na košickej elektrotechnickej priemyslovke bolo v apríli 2011 zriadenie Centra odborného vzdelávania (COV) pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie. Je zamerané na rozvoj zručností žiakov v súlade s požiadavkami trhu práce a zamestnávateľov, zatraktívnenie odborného vzdelávania a zvýšenie konkurencieschopnosti školy. Posilňuje tvorivosť žiakov, rozvíja ich podnikateľské myslenie, vytvára optimálne podmienky na celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na využívanie nových priemyselných technológií, organizuje odborné technické súťaže v automatizácii a IKT a pomáha vyhľadávať talentovaných žiakov.

V septembri 2013 na škole otvorili trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium v odbore Počítačové systémy. Študenti v Košiciach sa ako prví vzdelávajú v oblasti IT podľa úspešného nemeckého modelu a majú možnosť získať pri absolventskej skúške nielen titul Diplomovaný špecialista, ale aj certifikát „Fachinformatiker“, rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku. Počas štúdia sa prepája teoretické vyučovanie a znalostí z prostredia školy s praktickým rozvojom tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Objem praktického vzdelávania dosahuje až 70 % celkového dostupného času výučby.

Na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach v školskom roku 2015/2016 študuje spolu 782 žiakov, z toho je v pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu vo všetkých troch ročníkoch spolu 67 študentov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2016 14:00
Upravené: 16.10.2021 15:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001