Košice a Košický kraj sú dnes mekkou IT na Slovensku

Dosiahnutím magickej hranice 10 000 zamestnancov v sektore informačných technológií (IT) nadobúdajú mesto Košice a Košický kraj nový rozmer. Zamestnanci pracujú priamo z Košíc na projektoch v medzinárodnom prostredí a pre odberateľov po celom svete. Zvyšujú životnú úroveň regiónu a následným dopytom po tovaroch a službách vytvárajú v regióne ďalších vyše 3 400 pracovných miest.

Od svojho založenia združenie Košice IT Valley svedomite pracuje na príprave kvalitných zamestnancov pre špecifické profily, ktoré sa vyvíjajú spolu s úrovňou zručností a požiadaviek na pracovné miesta. To všetko realizuje v úzkom partnerstve s členskými spoločnosťami a vzdelávacími inštitúciami.

„Po takmer desiatich rokoch od vzniku Košice IT Valley je naďalej jednou z našich priorít vzdelávanie a motivácia k vzdelávaniu v tejto oblasti. Pri súčasnej enormne nízkej produkcii absolventov škôl so zameraním na informačné technológie na Slovensku je téma vzdelávania v odbornej oblasti dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti,” hovorí Ivan Hruška, predseda Správnej rady Košice IT Valley, a dodáva: „Za posledných 10 rokov vzniklo v Košickom kraji vyše 9 000 nových pracovných miest v sektore IT, čo je priamy dôkaz, že toto odvetvie je na východnom Slovensku kľúčové.“

Vývoj kvality zamestnancov v IT, ako aj typu práce a služieb v Košiciach, sa odzrkadľuje na vývoji ohodnotenia zamestnancov vo forme miezd. Aktuálny prehľad pracovných miezd nájdete nižšie.

Pracovné pozície v IT                     Priemerná hrubá mesačná
podľa oblastí                                  mzda v eurách 

Správa a administrácia IT riešení     1609
Návrh a vývoj IT riešení                   1877
Riadenie IT a konzulting                  2273
IT-umožnené podnikové služby        1868
(shared services centre)
IT vo verejnom sektore                   1475
(školy, nemocnice, štátna správa)
IT v súkromnom sektore                  1475

„Podiel zamestnanosti v sledovanom odbore na celkovom podiele zamestnanosti v kraji pritom dnes predstavuje 7,6 %,” hovorí Peter Džupka z Katedry regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. „Na základe údajov od Košice IT Valley sme s využitím regionálnych multiplikátorov odhadli ekonomický prínos sektora pre Košický kraj. Od nákupu tovarov a služieb regionálnych IT firiem a dodatočného dopytu realizovaného zamestnancami týchto firiem závisí v regióne ďalších približne 3 400 pracovných miest. IT sektor v kraji vytvorí 12 % regionálneho HDP. Ďalšie približne 2 % HDP vytvoria regionálne firmy, ktoré profitujú z prítomnosti odborníkov v kraji,“ dodáva Džupka.

Rozvoj IT priemyslu v Košickom kraji tak dostáva výrazný sociálny rozmer – zastavil masový odliv odborníkov z regiónu Košíc. „Keď sme v roku 2007 zakladali Košice IT Valley, dávali sme si ambiciózne ciele, no nemysleli sme na to, že naše plány naplníme s vyše 5-ročným predstihom. Kraj sa rozvíja a vďaka pozitívnym úspešným príkladom investícií týchto firiem prichádzajú ďalší noví investori. Dôležité je aj to, že tak podporujeme rozvoj podnikateľsky priaznivého prostredia, ktoré napomáha zastaviť odchod obyvateľov z kraja,“ hovorí predstaviteľ jedného zo zakladajúcich členov Košice IT Valley, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

Mesto preukázateľne omladlo. Za ostatných 10 rokov sa znížil priemerný vek v meste Košice o 2 roky z 37,1 v roku 2006 na 35,13 v roku 2016. „V odbornej verejnosti sa o Košiciach začína hovoriť ako o európskom Silicon Valley. Pre Košice je to pozitívna správa predovšetkým z pohľadu nárastu zamestnanosti a využitia vzdelanostného potenciálu v našom meste. Košice majú vďaka rozvinutému a kvalitnému strednému a vysokému školstvu dostatok tvorivých, pracovitých a perspektívnych mladých ľudí, ktorí majú čo ponúknuť renomovaným nadnárodným spoločnostiam v sektore informačných a komunikačných technológií. Tie nám významným spôsobom pomáhajú napĺňať dlhodobú stratégiu rozvoja mesta - Košice majú ambíciu stať sa mestom na celý život, v ktorom mladí ľudia nájdu dostatok pracovných príležitostí, kvalitnú infraštruktúru a pestré možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. Aj vďaka pôsobeniu združenia IT Valley, ktoré vytvára komunikačnú platformu medzi podnikateľským sektorom, verejnou správou a vzdelávacími inštitúciami, sa reálne darí v Košiciach zrýchľovať vývoj priemyslu, zameraného na informačné a komunikačné technológie. Košice tak získavajú náskok a progresívnu profiláciu nielen vo vzťahu k iným mestám na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Aktuálny rozvoj informačných technológií v regióne a podiel tohto sektoru na HDP regiónu dlhodobo rastie, no prekážkou je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a možnosti rozvoja.

„V súčasnosti máme dve možnosti,“ hovorí Ivan Hruška. „Za predpokladu, že podľa úspešných príkladov systematicky zreformujeme vzdelávanie od základných až po vysoké školy, IT priemysel udrží rastúci trend a stane sa dominantnou zložkou HDP regiónu ako ekologický a efektívny priemysel. Ak nedôjde k zásadnej zmene v koncepcii vzdelávania v hlavnom a súvisiacich odboroch a vláda neschváli projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, spomalí sa rozvoj v IT sektore. Podporí sa tak inflačná špirála platov a pracovnom trhu nastane nedostatok IT odborníkov. Stagnujúci rast zahraničných firiem odradí od príchodu nové spoločnosti. Súčasný stav bude vrcholovým obdobím IT priemyslu v Košiciach a situácia bude následne postupne upadať.“

Košice IT Valley z.p.o. Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster. V súčasnosti má 57 členov a 3 sympatizantov. Hlavným cieľom klastra Košice IT Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IT priemyslu a tým napomáhať k zvyšovaniu kvality života v regióne východného Slovenska. www.kosiceitvalley.sk,

Autor/zdroj: Košice IT Valley
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.06.2016 09:30
Upravené: 28.12.2021 10:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001