Rokovalo župné zastupiteľstvo

Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) dnes na svojom rokovaní schválili udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy na rok 2015. Okrem toho schváli do funkcie aj riaditeľa Kultúrneho centra Abova .

Verejné ocenenie Cenu Košického samosprávneho kraja dostanú:
Dr. Juraj Beňa, riaditeľ DSS Domovina, n. o., Žehra - Hodkovce za jeho pôsobenie v miestnej, komunálnej a regionálnej samospráve, za významný podiel v sociálnom rozvoji, pri integrácii prijímateľov sociálnych služieb do sociálneho prostredia, ako aj rozvoji mesta Spišská Nová Ves a celého okresu.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec za mimoriadny podiel na rozvoji miestnej i regionálnej samosprávy, za dlhoročnú prácu zameranú na aktivity pri zakladaní priemyselného parku, komunitného centra a rozvoj obce Kechnec.

Mgr. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu za jej podiel na rozvoji miestnej a regionálnej samosprávy, za propagáciu, zviditeľňovanie a zveľaďovanie Košického kraja, za spoluprácu zameranú na vytváranie nových pracovných príležitostí, podporu zamestnanosti a prosperitu pre podnikateľov a obyvateľov nielen v Sobraneckom okrese.

Štátne divadlo Košice pri príležitosti 70. výročia vzniku za profesionálne rozvíjanie divadelnej tradície, udržiavanie špičkovej úrovne činohry, opery i baletu a šírenie dobrého mena Košického kraja.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. za výrazný rozvoj v rámci poskytovania kompletnej zdravotnej starostlivosti a za významné zlepšenie podmienok v oblasti činnosti lôžkovej, ambulantnej dispenzárnej, konziliárnej, diagnostickej a liečebno-preventívnej, so zameraním na pacientov s postihnutím kardiovaskulárneho systému z východoslovenského regiónu.

Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého stredné školy v Košickom kraji otvoria v budúcom školskom roku 303 prvých tried pre vyše 6500 žiakov. Výsledné číslo je podľa vedúceho odboru školstva Úradu KSK Štefana Kandráča o zhruba 30 tried menej, ako bolo v pláne výkonov pre aktuálny školský rok. "Tieto počty vychádzajú aj zo smerného čísla, ktoré ministerstvo školstva teraz prvýkrát určilo všetkým samosprávnym krajom. Žiaci, ktorí sa budú uchádzať o stredné školy v budúcom prijímacom konaní, budú mať k dispozícii z počtu tried zhruba 25 percent na gymnáziách a 75 percent na stredných odborných školách.
Pre dvojročné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 určilo VZN 62 prvých tried pre 1480 žiakov. Tieto odbory sú určené uchádzačom o štúdium, ktorí neukončili základné vzdelanie. "Pri rozpise počtu žiakov do jednotlivých tried sme vychádzali z priemernej obsadenosti tried v predchádzajúcom období a táto je približne 22 žiakov na jednu triedu, z titulu vzdelávania žiakov v odboroch žiadaných trhom práce."

Novým riaditeľom Kultúrneho centra Abova (KCA) so sídlom v Bidovciach sa od 1. novembra stane Tomáš Oravec. Do funkcie ho dnes vymenovalo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) na návrh predsedu KSK Zdenka Trebuľu.
Do funkcie, o ktorú sa uchádzali štyria kandidáti, ho odporúčala konkurzná komisia. Na konkurze Oravec prezentoval návrhy na reorganizáciu kultúrneho centra, racionalizáciu aktivít v spolupráci s mikroregiónmi a obcami či inováciu tradičných podujatí. Osobitný dôraz kládol na koncepčné riešenie starostlivosti o areál Pamätníka oslobodenia so Sieňou slávy v Dargovskom priesmyku. "Mojou víziou je, aby kultúrne centrum smerovalo viac k verejnosti, aby o sebe dalo viac vedieť, aby bolo ozajstným centrom odborných rád praktickej pomoci, miestom aj pre získavanie informácií," povedal Oravec pred poslancami.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.10.2015 12:00
Upravené: 16.10.2021 14:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001