Školský rok sa začal na 64 stredných školách v pôsobnosti KSK

Pre zhruba 30 tisíc študentov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa začal v utorok 2. septembra nový školský rok.

Začiatok školského rokaNa siedmich stredných školách nastupujú noví riaditelia a riaditeľky, ktorí boli úspešní vo výberových konaniach. Na väčšine stredných škôl sa v priebehu roka uskutočnili výberové konania, keďže sa končilo päťročné funkčné obdobie, ktoré stanovuje zákon. Noví riaditelia budú od septembra na troch gymnáziách - na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi (Mária Kaľavská), na Poštovej ulici v Košiciach (Otto Révész) a v Sobranciach (Marián Mižák), ďalej na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach (Peter Parimucha), Strednej zdravotníckej škole v Rožňave (Ľuboš Lipták) a Strednej odbornej škole na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave (Diana Košťálová).

Do prvých ročníkov nastúpilo spolu 6290 žiakov, čo je zhruba o 400 žiakov menej ako v šk. r. 2013/2014. V dennej forme štúdia očakávame 4 494 žiakov stredných odborných škôl, 1681 žiakov gymnázií a 115 žiakov konzervatórií,. Tieto údaje nezahŕňajú počet žiakov v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania (nadstavbové a pomaturitné štúdium). Na viac ako polovici stredných škôl poklesne počet žiakov v dennej forme štúdia. Presné počty žiakov budú známe až po 15. septembri, keď sa robí zber údajov pre normatívne financovanie.

Oproti minulému školskému roku nenastali zmeny v počte stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Vzdelávať sa bude na 64 stredných školách, z toho je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy (každá z nich s organizačnými zložkami gymnázium a stredná odborná škola), 41 stredných odborných škôl (z toho 5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitkového výtvarníctva a 24 ďalších stredných odborných škôl).

Otvorenie školského roka na Strednej priemyselnej škole dopravnej

K existujúcim 16 elokovaným pracoviskám stredných odborných škôl pribudne ďalších desať v Sečovciach, Parchovanoch, Nižnom Žipove, Richnave, Lelese, Čani, Kuzmiciach, Sokoľanoch a v Čiernej nad Tisou. Sú určené predovšetkým na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne. Okrem toho aj dve elokované pracoviská na vzdelávanie občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach na Floriánskej a na Budovateľskej ulici.

„Košický samosprávny kraj, ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl v celom regióne, robí maximum pre to, aby na svojich 64 stredných školách vytvoril čo najlepšie podmienky pre žiakov i pedagógov. Snažíme sa hlavne o to, aby mladí ľudia študovali odbory, ktoré im dajú dobrý základ do života. Také, s ktorými nájdu zamestnanie a uplatnia sa v živote. Skúsenosti s našimi desiatimi centrami odborného vzdelávania ukazujú, že sú výrazným pomocníkom pre mnoho zamestnávateľov v kraji. Žiaci z nich prichádzajú na pracoviská, keď sú už schopní vykonávať konkrétne produktívne činnosti. Vo firmách nezavadzajú, ale je z nich skutočný osoh. Našim cieľom je podporiť myšlienku, aby firmy určili, ako dlho treba žiaka vzdelávať v COV a kedy môže začať pracovať priamo vo firme.

Otvorenie školského roka na Gymnáziu na Poštovej ulici v Košiciach

Smerom k praxi by mali viesť aj naše zámery s rozšírenou podnikateľskou činnosťou niektorých odborných škôl. Vytvoria miesta pre absolventov, aby sa mohli zamestnať, zlepšiť vedomosti a získať prax v rámci školy a jej podnikateľskej činnosti. Našou predstavou je, aby takouto formou zotrvali po škole maximálne dva roky a potom si dokázali nájsť zamestnanie ako dostatočne kvalifikovaní absolventi s praxou. Zvýšenú pozornosť budeme venovať aj smerovaniu a konkrétnej profilácii jednotlivých gymnázií, úzkej spolupráci s univerzitami, aby absolventi boli dobre pripravení na vysokoškolské štúdium a uspeli v náročnom prostredí,“ uviedol v súvislosti so začiatkom školského roka predseda KSK Zdenko Trebuľa.

„Hoci do nového školského roka treba vstupovať s optimizmom, treba spomenúť aj nepríjemnú skutočnosť, ktorá nás v minulom roku zaskočila: výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov našich stredných škôl sa dostali do priemeru. V spolupráci so školskou inšpekciou a metodicko-pedagogickým centrom sa preto začneme viac venovať metodike výučby v jednotlivých predmetoch. Začneme od prírodovedných, pretože tam vidíme najväčšie medzery. Postupne sa budeme venovať všetkým predmetom, aby naši žiaci dosiahli lepšie výsledky a vrátili sa na pozície, na ktoré patríme - medzi najlepších. Zmeny by sa mali dotknúť aj systému telesnej a športovej výchovy. Od škôl očakávame nové prístupy k hodinám telocviku, aby sa znížil počet necvičiacich žiakov. Učitelia telesnej a športovej výchovy budú musieť pracovať nielen so žiakmi, ktorí si donesú úbor, ale so všetkými. Aj s tými, ktorí sa športovaniu vyhýbajú. Musia hľadať spôsob, ako ich doviesť k zdravšiemu životnému štýlu,“ dodal Zdenko Trebuľa.

„S vierou v zlepšenie finančných podmienok pristupujeme k aplikácii a hodnoteniu motivačných kritérií. Rebríček škôl podľa výsledkov z vlaňajška bude zverejnený a veríme, že sa nám výstupy podarí aplikovať aj pri tvorbe rozpočtov škôl, hlavne čo sa týka tvorby pohyblivej zložky mzdy zamestnancov škôl. Veľmi nám záleží na tom, aby sme dokázali oceniť najlepších a k zlepšeniu motivovať ostatných. Veď máme vynikajúce príklady skvelých výsledkov - máme najlepšiu strednú školu na Slovensku v hodnotení INEKO – Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach. Mnoho z tých kritérií, ktoré sme pred rokmi vymysleli a začali uplatňovať v našom hodnotení, sa objavilo aj v kritériách INEKO.“

„Pevne veríme že ministerstvo školstva pri zmene systému financovania bude brať do úvahy všetky faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň jednotlivých škôl. Aby zamestnanci škôl nemali príjem podľa toho, na ktorej škole sú zamestnaní, ale podľa toho, akú majú kvalifikáciu, akí sú aktívni a aké majú pracovné výsledky. Aby sa riaditeľom vrátila možnosť motivovať ľudí cez finančné ohodnotenie, aby im ostávali prostriedky na ocenenie nadpráce. Pevne veríme, že ministerstvo školstva bude zohľadňovať všetko, čo ovplyvní, ako ľudia robia, akí sú, aké výkony podávajú,“ uviedol predseda KSK na úvod nového školského roka a študentom, pedagogickým i ďalším zamestnancom zaželal úspešný rok naplnený poznávaním zaujímavého, odkrývaním nečakaných možností, napĺňaním vlastných predstáv i stavaním si stále vyšších cieľov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto Veronika Janušková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2014 12:00
Upravené: 16.10.2021 10:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001