Školský rok sa skončil aj pre stredoškolákov v Košickom kraji

Školský rok sa skončil pre 28 356 žiakov a 4320 pedagogických i nepedagogických zamestnancov na 64 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

So strednou školou sa definitívne rozlúčilo 5369 maturantov (z toho 1910 na gymnáziách) a ďalších 1027 žiakov končiacich v učebných odboroch. Z nich je 359 v dvojročných učebných odboroch určených žiakom, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník nekončili úspešne. V nadstavbovej forme štúdia končí v dennej forme 240 žiakov. Ďalšou skupinou sú žiaci v odboroch pomaturitného štúdia, vrátane vyššieho odborného štúdia. V dennej forme končí vzdelávanie 208 žiakov.

Na základe údajov stredných škôl by v novom školskom roku malo nastúpiť do prvých ročníkov dennej formy štúdia 6 289 žiakov v odboroch vzdelávania určených pre žiakov končiacich základnú školu (na stredných odborných školách 4494, na 4 – 5-ročných gymnáziách 1375, na 8-ročných gymnáziách 306, na konzervatóriách 114 žiakov). Presné údaje o počte žiakov prvých ročníkov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2014.

Na polovici škôl sa v budúcom školskom roku očakáva opäť pokles počtu žiakov v dennej forme. Na gymnáziách by malo byť o 230 žiakov menej, na stredných odborných školách o 410 menej v študijných a v 3-ročných učebných odboroch. Naopak, nárast počtu žiakov očakávame v dvojročných učebných odboroch určených pre žiakov, ktorí neukončili základnú školu úspešne, vzdelávanie ktorých prebieha predovšetkým v elokovaných pracoviskách stredných škôl.

Zo 64 stredných škôl je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 41 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 1 SOŠ ekonomická, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 23 stredných odborných škôl, predovšetkým bývalých stredných odborných učilíšť, združených stredných škôl a spojených škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti sú aj 2 jazykové školy a 5 školských zariadení s právnou subjektivitou (3 školské internáty, 1 centrum voľného času - regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).

„Na konci školského roka máme veľmi dobrý pocit z toho, že veľmi dobre funguje všetkých desať centier odborného vzdelávania na našich školách a že partnerskí zamestnávatelia sú ochotní a veľmi aktívni v spolupráci so strednými školami. Teší nás, že prostredníctvom projektov aj vlastným úsilím sa nám darí postupne zavádzať v COV prvky duálneho vzdelávania,“ hovorí vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč. „Na druhej strane nás trápi, že pri hodnotení úrovne vedomostí žiakov sme sa v porovnaní s ostatnými krajmi v niektorých predmetoch dostali do priemeru. Na zlepšení výsledkov budeme musieť okamžite pracovať, aby sa to zmenilo.“

Ako veľké plus vníma regionálna samospráva aj úspešný piaty ročník dlhodobých športových súťaží, ktoré sa podarilo udržať aj napriek obmedzenému rozpočtu. „Darí sa nám už päť školských rokov motivovať žiakov i učiteľov, aby športovali. V dnešnej dobe to považujeme za veľmi významný fakt. Od októbra do mája majú žiaci dôvod stretávať sa vo voľnom čase a športovať. V školskom roku 2013/14 sa do nich zapojilo okolo sedemtisíc stredoškolákov zo 70 škôl. V priebehu roka zápolili chlapci i dievčatá v ôsmich športoch - florbale, futsale, basketbale, volejbale, stolnom tenise, bedmintone, nohejbale a plávaní. Súťaže sú navyše otvorené pre všetky školy, nielen v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj súkromné a cirkevné,“ dodal Štefan Kandráč.

Aj v budúcom roku sa očakáva úbytok žiakov na školách. Nový školský rok ale neprinesie zoštíhľovanie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, počet škôl ostáva zachovaný. Pribudnú však elokované pracoviská škôl, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Takýto trend si žiada doba. Vysunuté pracoviská škôl sa stávajú v obciach miestom, kde si žiaci môžu dokončiť základné vzdelanie, získať isté zručnosti a výučný list, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2014 13:00
Upravené: 16.10.2021 10:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001