Ocenenie pre najlepších študentov z celého kraja

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva získalo vo štvrtok 20. novembra ocenenie spolu 23 jednotlivcov a 8 kolektívov so 43 študentmi zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Odovzdanie knihyNa slávnostnom podujatí v spoločenskej sále Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach poďakoval predseda KSK Zdenko Trebuľa spolu s predsedom Školskej komisie Zastupiteľstva KSK Viliamom Záhorčákom za mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup žiakov pri plnení študijných povinnosti a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti.

Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu.

„Či to bol rok 1939 alebo 1989, prvými hybnými silami spoločnosti boli študenti. Pustili sa do boja s názorovou silou,“ povedal v príhovore k študentom predseda KSK Zdenko Trebuľa. „Je to privilégium mladých, pretože kto už má deti, rodinu, je opatrnejší v konaní, zvažuje, aký to môže mať dopad. Mladí ľudia majú rozum aj emócie, ochotu aj chuť reagovať. Starší zvyknú hovoriť, že oni boli v mladosti iní, príliš hodnotiť a mentorovať. Ale takto to smerom k mladým zopakuje každá generácia. Klobúk dole pred všetkými, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v štúdiu i v ďalších aktivitách. Ďakujem za reprezentáciu Košického kraja i Slovenska. A rovnako ďakujem pedagógom, ktorí vynikajúco plnia svoju úlohu, ale venujú sa navyše aj tým študentom, ktorí chcú dokázať čosi viac.“

Ocenenie za mimoriadne študijné výsledky a účasť na predmetových súťažiach a olympiádach získali:

Cyril Pavlovič - SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Na celoštátnej súťaži bádateľských projektov žiakov stredných škôl získal ccenenie Scientia Pro Futuro 2013 za prácu ,,Magnetická levitácia a Lenzov zákon“ a tiež Čestné uznanie Asociácie pre vedu a technológie pri Univerzite Yale (Yale Science and Engineering Association). Zvíťazil vo finále VII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda v kategórii: ,,Automatizácia a informatizácia strojov a procesov“.

Daniel Paluba - Gymnáziu, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Úspešný riešiteľ Geografickej olympiády. Reprezentoval kraj na celoštátnom kole, so svojím tímom získal 1. miesto na celoslovenskej súťaži Eurofondue (súťaž o najlepší návrh študentských projektov). Stal sa úspešným riešiteľom krajského kola SOČ v odbore Životné prostredie, geografia, geológia.

Bianka Žigraiová - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Úspešne reprezentovala na celoslovenskom kole súťaže „Úprava textu na počítači“, získala 2. miesto a preukázala mimoriadne odborné vedomosti a praktické zručnosti. Reprezentuje školu v okresnej, krajskej a celoslovenskej súťaži v spracovaní informácií na počítači. Dva roky po sebe je víťazkou školského kola olympiády v anglickom a vo francúzskom jazyku. Zapája sa do dobrovoľníckej činnosti.

Igor Žovtík - SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Mimoriadne nadaný žiak v praktickej odbornej oblasti. Na AMAVETe v Bratislave v kategórií „Elektrina a mechanika“ postúpil do medzinárodnej súťaže I-SWEEEP v texaskom Houstone, kde so spolužiakom budú od 10. do 15. mája 2015 reprezentovať Slovenskú republiku. Získal viacero ocenení na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET, medzinárodnej súťaži v lezení robotov, medzinárodnej súťaži Strojár inovátor.

Filip Lörinc Gymnázium P.J.Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Úspechy získava v odbore biológia. V roku 2014 zvíťazil na krajskom kole Biologickej olympiády aj na vedeckej olympiáde Európskej únie EUSO (European Union Science Olympiad) trojčlenných družstiev žiakov do 16 rokov z odborností – chémia, fyzika, biológia v Grécku. Na súťaži sa zúčastnilo 25 krajín z celej Európy. Slovenský tím aj vďaka nemu získal zlatú medailu - len štvrtú v histórii Slovenska.

Jana Vargovčáková - SOŠ, Gemerská 1, Košice
Výborná mladá kaderníčka. Získala 3. miesto v disciplíne „Nevesta“ na medzinárodnej súťaži Rolandov hrebeň a 3. miesto v disciplíne „Dámsky trendový strih“ na Majstrovstvách SR v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Najčerstvejším úspechom je víťazstvo v disciplíne „Navždy sa zachová v pamäti stužková“ na „INTERBEAUTY TROPHY“ v Bratislave.

Mária Medviďová - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Úspešne reprezentuje na recitačných, výtvarných a vedomostných súťažiach. Víťazka celoslovenskej recitačnej súťaže Jazykový kvet a tretia na celoslovenskom kole Ruského slova. Zapojila sa do viacerých výtvarných súťaží. Získala aj 3. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády a 4. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády.

Adam Lassak - SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
Vo februári zvíťazil v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike a dostal sa do 10-členného národného družstva, ktoré reprezentovalo Slovensko v súťaži odborných zručností EuroSkills 2014 vo francúzskom meste Lille. Zúčastnilo sa na nej 450 mladých ľudí z 25 krajín v 41 odboroch. Družstvo elektronikov, ktorého bol členom, získalo bronzovú medailu v odbore Electronics.

Tomáš Gerich - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Pravidelne sa zapája do vedomostných súťaží z anglického jazyka, dejepisu, geografie, ekonómie. Medzi jeho doterajšie najvýznamnejšie úspechy patrí 5. miesto v celoslovenskom kole Olympiády z dejepisu, 1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády a dvakrát 2.miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku

Radovan Mike - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Majster Slovenska v úprave textu na počítači za rok 2014. V roku 2014 zvíťazil na krajskom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači. V celoštátnom kole v disciplíne úprava textu získal 1. miesto výkonom 12 150 bodov, v odpise textu 7. miesto výkonom 388,3 čistých úderov za minútu. Školu reprezentuje aj na športových súťažiach vo futsale, florbale, volejbale.

Marek Brutovský - Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Zaujíma sa o štúdium o prírodných vied, environmentalistiku a biológiu. V odbore Environmentalistika, geológia a geografia získal s kolektívom III. miesto na celoštátnom kole SOČ. Reprezentoval na nesúťažnej medzinárodnej prehliadke študentských prác Expo-Sciences Europe (ESE 2014) v Žiline. So svojimi spolužiakmi sa zapojil do programu KOMPRAX a získal grant na zveľadenie priestorov a vybavenia školskej posilňovne.

Juraj Bazár - Gymnázium, Kuzmányho 6, Košice
Viackrát sa dostal do celoštátneho kola súťaže „Pekná maďarská reč“, kde zvíťazil a získal možnosť reprezentovať školu na medzinárodnej súťaži venovanej ochrane materinského jazyka. Vlani získal na medzinárodnej súťaži INFOPROG 2. miesto v poradí slovenských škôl a 4. miesto v medzinárodnom kole. Je členom mládežníckeho divadelného súboru a vedúcim skautskej družiny Skautskej organizácie Františka Rákócziho II..

Martin Stupák, Patrik Košičan, Daniel Sanislo - SOŠ, Ostrovského 1, Košice
Ambiciózni mladí žurnalisti. Mali úspech na celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero. Kolektív žurnalistov časopisu Študentské pohľady získal Diplom a Cenu televízie Markíza 2. stupňa a Diplom a cenu NADÁCIE Slovenskej sporiteľne za 2. miesto vo finančnej gramotnosti. Ako tvorcovia časopisu Spotrebiteľ získali hlavnú cenu v 17. ročníku celoslovenskej a 14. ročníku medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov.

Štefan Kavčák, Simona Moskaľová, Kristína Žotaniová, Kristína Vartašová, Michaela Vasiľová - Študentská spoločnosť TrebiShow - SOŠ, Komenského 12, Trebišov
Dosiahli výnimočný úspech vo vzdelávacom programe Aplikovaná ekonómia Junior Achievement Slovensko (JASR). Na celoštátnom Veľtrhu študentských spoločností 2014 získali 1. miesto v kategórii Marpex TOP úžitkový produkt. Hlavným predmetom podnikania bola výroba inovatívnych plyšových hračiek s prírodnými vôňami, významnou podnikateľskou činnosťou bola aj výučba spoločenského tanca.

Zoltán Hanesz, Michal Pándy, Ádám Urbán - Gymnázium, Poštová 9, Košice
Tím TalentUm úspešne reprezentoval školu na Majstrovstvách sveta v konštruovaní a programovaní autonómnych robotov - ROBOCUP JUNIOR 2014 v Brazílii (3. miesto v kategórii RoboCup Junior CoSpace Rescue a 3. miesto v kategórii RoboCup Junior CoSpace Rescue SuperTeam.) Zvíťazili v krajskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO LEAGUE (FLL). Najnovším úspechom je 1. miesto v netradičnej súťaži robotov „NA KOMÍN 2014“.

Miroslava Králová, Natália Truhanová, Barbora Kačmariková - SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Kolektív žiačok získal v kategórii „tímová práca" 1. miesto medzi dospelými na celoslovenskej súťaži v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike INTERBEAUTY Trophy 2014, ktorá sa konala v októbri v Bratislave.

Adam Palenčár - Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Reprezentuje školu v chemických súťažiach na rôznych úrovniach. Obsadil 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády - kategória B. Svojimi prácami zaujal poslucháčov na rôznych fórach, čo dokazujú aj jeho najvýznamnejšie úspechy v školskom roku 2013/2014. Reprezentoval školu v celoslovenskom kole 50. ročníka Chemickej olympiády, v kategórii EF obsadil 3. miesto a získal Cenu dekana za najlepšiu teoretickú časť práce.

František Sciranka - Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Špeciálny záujem venuje matematike. Pravidelne rieši korešpondenčné matematické súťaže ako Pytagoriáda, Matematický klokan. Najväčší úspech doteraz dosiahol v celoeurópskej matematickej olympiáde Pangea, kde obsadil v 1.kole 1. miesto v celoslovenskom meradle a vo finálovom kole 3. miesto v celoeurópskom meradle.

Lukáš Patera - Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Hlboký záujem o históriu a dejiny premieňa aj na úspechy v rôznych súťažiach. Zvíťazil v krajskom kole SOČ v odbore história a na celoštátnom kole získal 3.miesto. s úspechom prednášal v pobočke Slovenského technického múzea Košice v Multifunkčnom centre v Spišskej Novej Vsi o železničkách a banských lanovkách. Venuje sa aj propagovaniu regionálnych dejín Spiša.

Noémi Puskásová - Gymnázium, ul. Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
Na medzinárodnej súťaži Spoločne v Európe Bádensko – Württembersko & Slovensko získala 1. miesto v kategórii Písanie a tvorba, vlastná tvorba. Dosahuje výborné študijné výsledky. Vyniká nápaditosťou a kreativitou, ochotne sa zapája do rozličných podujatí partnerských škôl. Angažuje sa pri aktivitách organizovaných Košickým samosprávnym krajom – napr. príprava stánku a prezentácie na festival Mosty bez bariér v Pribeníku.

Marco Oros - Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Nevidiaci študent 5. Ročníka napriek počiatočným problémom s orientáciou sa naučil samostatne pohybovať po celej škole. Študuje hru na klavíri. Napriek hendikepu dosiahol výborné študijné výsledky najmä pri vlaňajšej maturite. Výborne ovláda prácu s počítačom, čo mu umožňuje nachádzať nové informácie a najmä komunikovať. Marcova prítomnosť na škole znamená veľa aj pre jeho spolužiakov, ktorí sa vďaka jeho príbehu naučili ctiť si iné životné hodnoty, ako je to dnes bežné.

Ocenenie za vynikajúce výsledky v športe

Michal Pangrác - SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
Dosiahol niekoľko významných úspechov v hasičskom športe. V rokoch 2013 a 2014 získal 1. miesto v súťaži „Hasičská stovka“. Je trojnásobným východoslovenským majstrom v hasičskom útoku. Na medzinárodnej zásahovej súťaži v Českej republike obsadil 2. miesto vo výstupe na cvičnú vežu, požiarnom útoku, hasičskej štafete 4x100 m a behu na 100 m s prekážkami. Je v slovenskom výbere pre účasť na súťažiach v rámci Európskej únie.

Martin Molčan - Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Je členom Boxerského klubu Telovýchovnej jednoty SPILIPO Spišská Nová Ves. V roku 2014 na Majstrovstvách Slovenska obsadil 1.miesto a stal sa majstrom Slovenskej republiky v boxe v kategórii starší dorast. Ako jediný reprezentant Slovenska vo váhovej kategórii do 64 kg sa v novembri 2014 zúčastní Medzinárodného turnaja v boxe – 23. ročníka Memoriálu Júliusa Tormu v Prahe.

Viktória Pillárová, Erik Erdész - Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice
Najúspešnejší pretekári KARATE KLUBu KRETOVIČ. Viktória Pillárová je dlhoročná reprezentantka SR v karate a viacnásobná majsterka Slovenska. Má medaily z majstrovstiev sveta i Európy. Pritom počas celého štúdia dosahuje študijný priemer 1,00. Erik Erdész získal 7. miesto na Majstrovstvách Európy. Desiati z 12-členného kolektívu karatistov sú reprezentantmi SR. Väčšina dosahuje aj výborné študijné výsledky. Vzorom pre mladších je Viktória Pillárová.

Ladislav Brada - SPŠ, Komenského 2, Košice
Žiak je napriek zdravotnému znevýhodneniu (slabozrakosť) vzorným študentom. Je aktívnym členom HSC NSŠ MRAVCE Košice. Vyniká v disciplíne SHOWDOWN, čo je aplikovaný stolný tenis. Tento šport pripomína stolný hokej, má ozvučenú loptičku a hráč má okuliare s nepriehľadným sklom. V tomto športe dosiahol vynikajúce výsledky. V školskom roku 2013/14 sa stal majstrom Slovenska.

Dievčenské florbalové družstvo: Jozefína Plachetková, Ľudmila Bežilová, Radka Mišendová, Martina Mikolajová, Monika Hlucháňová, Karina Bdžochová, Dominika Novottová, Paulína Hudáková, Kristína Hudáková, Viktória Polláková, Viktória Grossová, Andrea Žondová -_SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
V apríli tohto roka sa v Dunajskej Strede konali Majstrovstvá Slovenska vo florbale, kde sa dievčenské družstvo SOŠ ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi prvýkrát a úspešne zúčastnilo na tejto súťaži. Dievčatá obsadili 2. miesto, keď ich od prvej priečky delili len prehraté samostatné nájazdy vo finále. Cenu prevzala kapitánka družstva Radka Mišendová

Dievčenské hádzanárske družstvo: Marianna Soročinová, Jana Barátová, Stanislava Ščerbáková, Katarína Muliková, Vladimíra Bajčiová, Patrícia Danková, Simona Chorovská, Denisa Lešková, Claudia Čičáková, Františka Solárová, Lívia Kniežová, Kristína Šimková - Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Hádzanárske družstvo dievčat reprezentovalo školu a Slovensko na Majstrovstvách sveta stredných škôl v Turecku, ktoré organizovala ISF (International school sport federation) v júni tohto roka. Reprezentačné družstvo sa umiestnilo na 11. mieste z celkového počtu 24 účastníkov z celého sveta.

Úspechy v kultúre a umení a mimoškolskej činnosti

Nikola Šoltésová - Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
Pôsobí v školskom dievčenskom zbore Tempo, s ktorým získala 2. miesto na celoslovenskej súťaži “Mládež spieva“. Má za sebou množstvo vystúpení, 3. miesto na celoslovenskej súťaži „Priestor pre Talent“, účasť v divadelno-tanečnom performance „Kampa sonáta“, ktoré bolo uvedené v rámci „Návratu vody do mesta“ v Košiciach. Zúčastnila sa na medzinárodnom hereckom workshope o rómskej otázke v Krakove.

Charitatívna a dobročinná činnosť

Dávid Šolc - Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Dávid Šolc sústavne a nezištne pomáha spolužiakovi Richardovi Vargovi, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Spolužiak má diagnózu Friedrichova ataxia, ktorej progresia počas štyroch rokov výrazne gradovala. V súčasnosti je už úplne imobilný a odkázaný na invalidný vozík. Dávid spolužiakovi od nástupu do školy už štyri roky nepretržite pomáha počas vyučovania aj pri domácej príprave. Spolu prekonávajú každodenné prekážky - schody, prahy učební, prenos z triedy do triedy.
Napriek obetavej pomoci kamarátovi nemá problém dosahovať dobré študijné výsledky a venuje sa aj mnohým mimoškolským aktivitám: navštevuje hodiny spevu, hrá vo vlastnej kapele, skladá piesne, hrá v ochotníckom divadle. Dávid je veľmi talentovaný hudobník a spevák. V septembri zvíťazil v súťaži „Prelož a zaspievaj“, ktorú organizovalo Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie a zúčastnili sa jej zástupcovia škôl z východnej polovice Slovenska.
Dávid je príkladom pre všetkých, ako sa dá byť aj v dnešnej dobe človekom s otvoreným srdcom.

Zuzana Dianisová - Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Žiačka preukázala vysoko profesionálny prístup počas výjazdu posádky RZP k chorej pacientke na súvislej odbornej klinickej praxi, čo osobitne pozitívne ocenili rodinní príslušníci pacientky aj jej spolupracovníci. Získava odborné vedomosti ako účastníčka v úlohe figurantky na mnohých akciách napr. celoslovenskej súťaži zdravotníckych záchranárov Záchrana 2013, či súčinnostnom cvičení Letisko 2014.

Anton Hromý, Júlia Haňová, Kristína Dragulová - Kolektív študentov Mládeže Slovenského Červeného kríža pri Strednej zdravotníckej škole, Masarykova 27, Michalovce
Už vyše 15 rokov študenti SZŠ vedú projekt „Evička a deti“, takmer 2000 detí základných škôl naučili vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, zdravom vývine a starostlivosti o zdravie. V spolupráci s Ligou proti rakovine zapájajú do verejnoprospešnej finančnej zbierky „Deň narcisov“, prostriedky poukazujú na podporu Onkologického centra Michalovce. So Zväzom diabetikov Slovenska organizujú monitorovanie hladiny glykémie.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.11.2014 14:30
Upravené: 16.10.2021 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001