Dobrý pedagóg ovplyvní žiaka aj pri smerovaní jeho budúcnosti

Spolu 39 riaditeľov a pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prevzalo v stredu 26. marca ocenenia z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu a predsedu Školskej komisie Zastupiteľstva KSK Viliama Záhorčáka. Na oslavách Dňa učiteľov sa stretli v Michalovciach.

Zdenko Trebuľa odovzdal Plaketu predsedu KSK in memoriam dcére Jozefa Adamoviča, Lucii Reken. Jozef Adamovič sa stal vedúcou osobnosťou košického Konzervatória na Exnárovej ulici. Vybudoval veľmi silný odbor hudobno-dramatických umení. Svojimi skúsenosťami, odbornosťou, vynikajúcimi pedagogickými aj ľudskými kvalitami si získal srdcia kolegov aj študentov. Učil hereckú tvorbu aj všetky ostatné herecké predmety, viedol aj filmový krúžok. Vychoval desiatky vynikajúcich hercov, z ktorých viacerí pokračovali v štúdiu na VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici aj na Janáčkovej akadémii v Brne. Svojim životom a prácou bol príkladom pre mladšie generácie a preto škola chce, aby sa jeho odkaz zachoval aj v čestnom názve.

Druhú Plaketu predsedu KSK prevzal riaditeľ SOŠ na Učňovskej ulici v Košiciach – Šaci Jozef Šablatúra, pod ktorého vedením si škola s 50-ročnou tradíciou aj v nových podmienkach zachovala tradičné smerovanie a profesijné zameranie. Škola napreduje v technicko-materiálnom a odbornom vybavení, čoho výsledkom bolo aj získanie štatútu Centra odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu.

Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj riadiacu a manažérsku prácu prevzali šiesti riaditelia. Ocenených bolo aj ďalších 31 pedagógov. Morálne ocenenie dopĺňa aj finančná odmena.

„Pedagóg je dôležitý už pri vstupe žiaka do procesu stredoškolského vzdelávania. Pri prijímacom konaní marketingová alebo neraz aj náborová aktivita pedagógov určuje záujem o školu. Aby boli študenti úspešní, musia maturovať. Tu je nesmierne dôležité motivovať ich, aby sa čo najlepšie pripravili na maturitné skúšky. Žiaľ, v ostatnom porovnaní výsledkov slovenských škôl patríme medzi jednotlivými krajmi k priemeru. V niektorých ukazovateľoch sme nadpriemerní, v niektorých podpriemerní. Výsledným priemerom sa chváliť nemôžeme a nechceme. Je pred nami obrovský kus práce, aby sme sa v týchto ukazovateľoch zlepšili,“ konštatoval vo svojom vystúpení Zdenko Trebuľa.

„Veľkú úlohu zohráva stredoškolský pedagóg aj v tom, kam vedie cesta absolventa školy po maturite. Možnosti sú tri: zamestnanie, univerzita, evidencia úradu práce. Môžeme si položiť otázku, čo z toho je najlepšie. Prvé dve možnosti sú pre reálne zmýšľajúceho človeka ideálne. Stretávame sa však aj s pasivitou mladých ľudí, ktorí niekedy aj dobrovoľne volia tretiu možnosť. A tu je zase nezameniteľná úloha pedagóga, ktorý by mal mladého človeka nasmerova,“ povedal predseda KSK. „Vieme dobre, že možnosti uplatnenia stredoškolákov v praxi sú dnes v našom kraji dosť obmedzené. Voľných pracovných miest nie je veľa. Ale sú aj také, na ktoré zamestnávatelia požadujú kvalifikovaných ľudí a majú problém získať profesie, ktoré potrebujú. Je na nás, na zriaďovateľovi, aby sme prostredníctvom analýz a hodnotiacich správ za jednotlivé roky dobre poznali skutkový stav na našich školách a vychádzali z neho pri tvorbe ďalšej stratégie. Tá aktuálna je zaradená na rokovanie aprílového Zastupiteľstva KSK. Určuje smerovanie a konkrétne úlohy pri rozvoji stredných odborných škôl, ale aj pri rozvoji gymnázií.“

Plaketu predsedu KSK získali:
Mgr. art. Jozef Adamovič, ArtD, in memoriam – Konzervatórium, Exnárová 8, Košice
Ing. Jozef Šablatúra – SOŠ, Učňovská 5, Košice Šaca

Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj riadiacu a manažérsku prácu prevezali šiesti riaditelia stredných škôl:
Ing. Daniel Konársky – Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves
PaedDr. Tatiana Švecová - Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
Ing. Elena Tibenská - Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Ing. Alica Krivánska - Spojená škola (s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola), Zimná 96, Dobšiná
Mgr. Mikuláš Kissi - SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
Mgr. Alfonz Žoffčák – Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance

Ďakovný list predsedu KSK prevzalo 31 pedagógov
PaedDr. Emília Gajdošová – Obchodná akadémia, Ulica akad. Hronca 8, Rožňava
Ing. Mária Weiszerová - SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
Ing. Štefan Korpa – Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice
Mgr. Adela Cukerová – Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Ing. Anna Knutelská – SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Mgr. Jozef Šebo – SOŠ, Ostrovského 1, Košice
RNDr. Mária Spišáková – Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
PhDr. Mária Dučajová – Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Mgr. Anna Sokolová – Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
RNDr. Anna Slovenkaiová – Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Mgr. Helena Košarová – SOŠ, Komenského 12, Trebišov
Mgr. Marta Elečková – Gymnázium, Poštová 9, Košice
Ing. Ján Kraus - SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
Ing. Marta Kohútová – SOŠ technická, Kukučínová 23, Košice
Mgr. Eva Blašková – SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
PaedDr. Zuzana Tkáčová – Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce
Mgr. Pavel Hudáček – Školský internát, Medická 2, Košice
Bc. Jozef Kuraj – Stredná odborná škola, Prakovce 282
Ing. Jozef Mikloš – SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
Ing. Štefan Marhevka – SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Mgr. Viola Tormová – Gymnázium, Alejová 1, Košice
Mgr. Ján Várady – Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
RNDr. Anežka Novačeková – Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Mgr. Vojtech Schmiedt – SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Mgr. Danka Balážková – Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice
Ing. Ľudmila Hinďošová – SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Mgr. Mária Sanislóová – Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. Mája 1, Rožňava
RNDr. Mária Szabóová – Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Mgr. Alžbeta Gallová – Gymnázium P.J Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Ing. Katarína Benkovičová – SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. – Gymnázium, Ul. Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.03.2014 16:00
Upravené: 16.10.2021 10:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001